Aktuella emissionsuppdrag

Villkor

DET SVENSKA INVESTERARSKYDDET

I enlighet med ett EG-direktiv har Sverige infört regler om investerarskydd. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänsten. Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU.

KUNDKATEGORISERING

Eminova Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes. Mer information om kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet här. Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Eminova Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden. Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör Eminova ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

RISKER

En investering i aktier eller aktierelaterade instrument är alltid förenad med risker. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat. Innan ni investerar skall ni ta del av och ha förstått informationen i dokumentet nedan.
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.

DU SOM KUND MÅSTE VARA INFÖRSTÅDD MED BL.A. FÖLJANDE:

– att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk

– att Du som kund själv noga måste sätta Dig in i värdepappersföretagets allmänna villkor för handel med finansiella instrument och i förekommande fall information i prospekt samt övrig information om aktuellt finansiellt instrument, dess egenskaper och risker

– att vid handel med finansiella instrument det är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende Dina placeringar samt omgående reklamera fel

– att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument

– att Du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på Dina placeringar eller andra positioner

Information om olika typer av finansiella instrument och handel med finansiella instrument jämte förslag till ytterligare litteratur på området återfinns också t.ex. på Konsumenternas bank- och finansbyrås hemsida, www.konsumentbankbyran.se, och på SwedSecs hemsida, www.swedsec.se .

Tidigare emissionsuppdrag

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

07 Feb - 26 Feb 2020

Teckningskurs: 1,75 kr
Avstämningsdag: 2020-02-05
Villkor 1:3

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

28 Jan - 11 Feb 2020

Teckningskurs: 1,50 kr
Avstämningsdag: 2020-01-24
Villkor: 3:4

Industrial Solar Holding Europe AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

17 Jan - 05 Feb 2020

Teckningskurs: 6,50 kr
Avstämningsdag: 2020-01-15
Villkor 1:2

Veg of Lund AB (publ)

Publik Nyemission

13 Jan - 27 Jan 2020

Teckningskurs: 11,00 kr/aktie
Minsta teckningspost: 500 aktier därefter valfritt antal

Intergiro International AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Dec - 22 Jan 2020

Teckningskurs: 2,77 kr per aktie
Avstämningsdag: 2019-12-04
Villkor: 3:10

Brighter AB

Företrädesemission

13 Dec - 10 Jan 2020

Teckningskurs: 2,00 kr/aktie
Avstämningsdag: 2019-12-12
Villkor: 1:1

Classic Living CL AB

Företrädesemission

04 Dec - 18 Dec 2019

Teckningskurs: 18 kr/aktie
Avstämningsdag: 2019-12-02
Villkor: 1:2

Advanced Stabilized Technology Group AB

Företrädesemission

29 Nov - 13 Dec 2019

Teckningskurs: 2,94 kr per B-aktie
Avstämningsdag: 2019-11-27
Villkor: 1:1

ApParkingspot Nordic AB

Publik nyemission

20 Nov - 10 Dec 2019

Teckningskurs: 0,95 kr per aktie

Miris Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

18 Nov - 04 Dec 2019

Teckningskurs: 0,04 kr per aktie
Avstämningsdag: 2019-11-14
Villkor: 1:3

SaltX Technology Holding AB

FÖRETRÄDESEMISSION

14 Nov - 28 Nov 2019

Teckningskurs: 5,55 kr per B-aktie
Avstämningsdag: 2019-11-12
Villkor: 1:5

AB Igrene

Företrädesemission

12 Nov - 26 Nov 2019

Teckningskurs: 1,70 kr per aktie.
Avstämningsdag: 2019-11-08
Villkor: 1:1

M.O.B.A Network AB

Publik nyemission

08 Nov - 21 Nov 2019

Teckningskurs: 176,50 kr per aktie

Grundingen Fastighets AB

FÖRETRÄDESEMISSION

06 Nov - 20 Nov 2019

Teckningskurs: 0,20 kr per aktie
Avstämningsdag: 2019-11-04
Villkor: 3:8