Hoodin AB

Hoodin AB

Styrelsen i Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har den 10 april 2024 föreslagit att årsstämman den 15 maj 2024 fattar beslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar högst 29 733 255 aktier och kan inbringa bolaget ca 5,95 miljoner kronor vid full teckning.