Ellwee AB

Ellwee AB

Styrelsen för ELLWEE AB (org.nr. 559213-3739) har den 20 november 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 juni 2023, beslutat om en nyemission av högst 1 270 654 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 20,00 SEK. Total emissionslikvid blir cirka 25,41 MSEK före emissionskostnader.