Spermosens AB

Spermosens AB

Styrelsen i Spermosens har 20 februari 2024, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma som är planerad att hållas den 25 mars 2024, beslutat om en nyemission av högst 41 193 676 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 28 mars 2024.