Legal information

Kapitaltäckning

Kärnprimärkapital i tkr

2020-09-30

Eget kapital

9 711

Immateriella tillgångar

0

Uppskjuten skattefordran

-

Kärnprimärkapital

9 711

Övrigt primärkapital

0

Totalt primärkapital

9 711

Supplementärkapital

0

Totalt kapital

9 711

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Kreditrisker, total riskvägd exponering

9 288

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

50 466

Totalt riskexponeringsbelopp

50 466

Kapitalrelationer och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

19,24 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

19,24 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

19,24 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

1 262 (för tillfället är detta krav indraget)

Nyckeltal

Likviditetsreserv, tkr

9 004

Kortfristiga fordringar, tkr

7 622

Kassalikviditet

415 %

Soliditet

59 %

Startkapital, tkr

1 056

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i bolaget är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av bolagets egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

Information angående likviditetsrisk

Styrelsen fastställer bolagets riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.