Legal information

Kapitaltäckning 2021-06-30

Kärnprimärkapital i tkr

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Eget kapital

9 124

10 537

Immateriella tillgångar

0

0

Uppskjuten skattefordran

-

-

Kärnprimärkapital

9 124

10 537

Övrigt primärkapital

0

0

Totalt primärkapital

9 124

10 537

Supplementärkapital

0

0

Totalt kapital

9 124

10 537

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kreditrisker, total riskvägd exponering

10 109

11 366

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

50 466

50 466

Totalt riskexponeringsbelopp

50 466

50 466

Kapitalrelationer och buffertkrav

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

18,08 %

20,88 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

18,08 %

20,88 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

18,08 %

20,88 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

(för tillfället är detta krav indraget)

(för tillfället är detta krav indraget)

Nyckeltal

Eminova Fondkommission

Likviditetsreserv, tkr

16 737

Kortfristiga fordringar, tkr

8 013

Kassalikviditet

689 %

Soliditet

38 %

Startkapital, tkr

1 056