Legal information

Kapitaltäckning 2021-03-31

Kärnprimärkapital i tkr

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Eget kapital

9 124

18 537

Immateriella tillgångar

0

0

Uppskjuten skattefordran

-

-

Kärnprimärkapital

9 124

18 537

Övrigt primärkapital

0

0

Totalt primärkapital

9 124

18 537

Supplementärkapital

0

0

Totalt kapital

9 124

18 537

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kreditrisker, total riskvägd exponering

9 668

16 865

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

50 466

50 466

Totalt riskexponeringsbelopp

50 466

50 466

Kapitalrelationer och buffertkrav

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

18,08 %

36,73 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

18,08 %

36,73 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

18,08 %

36,73 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

(för tillfället är detta krav indraget)

(för tillfället är detta krav indraget)

Nyckeltal

Eminova Fondkommission

Likviditetsreserv, tkr

21 877

Kortfristiga fordringar, tkr

5 909

Kassalikviditet

679 %

Soliditet

47 %

Startkapital, tkr

1 056

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i bolaget är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av bolagets egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

Information angående likviditetsrisk

Styrelsen fastställer bolagets riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.