Legal information

Kapitaltäckning 2021-09-30

Kärnprimärkapital i tkr

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Eget kapital

9 124

10 537

Immateriella tillgångar

0

0

Uppskjuten skattefordran

-

-

Kärnprimärkapital

9 124

10 537

Övrigt primärkapital

0

0

Totalt primärkapital

9 124

10 537

Supplementärkapital

0

0

Totalt kapital

9 124

10 537

Kapitalkrav

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Permanent minimikapitalkrav EUR 150 000 * 10,116

1 517

1 517

Fasta kostnader kapitalkrav

3 774

3 843

Summa K-faktor krav

540

540

Totalt kapitalkrav, Fasta kostnader, högst

3 774

3 843

Ytterligare kapitalbehov, Pelare II

350

350

Summa kapitalbehov

4 124

4 193

Kapitalrelationer

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kärnprimärkapitalrelation > 56 %

221 %

251 %

Primärkapitalrelation > 75 %

221 %

251 %

Total kapitalrelation > 100 %

221 %

251 %

Nyckeltal

Eminova Fondkommission

Likviditetsreserv, tkr

19 045

Kortfristiga fordringar, tkr

7 383

Kassalikviditet

819 %

Soliditet

36 %

Startkapital, tkr

1 056