Legal information

Kapitaltäckning 2021-12-31

Kärnprimärkapital i tkr

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Eget kapital

16 599

13 313

Immateriella tillgångar

0

0

Uppskjuten skattefordran

-

-

Kärnprimärkapital

16 599

13 313

Övrigt primärkapital

0

0

Totalt primärkapital

16 599

13 313

Supplementärkapital

0

0

Totalt kapital

16 599

13 313

Kapitalkrav

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Permanent minimikapitalkrav EUR 150 000 * 10,116

1 517

1 517

Fasta kostnader kapitalkrav

3 774

3 774

Summa K-faktor krav

572

572

Totalt kapitalkrav, Fasta kostnader, högst

3 774

3 774

Summa kapitalbehov

3 774

3 774

Kapitalrelationer

Eminova Fondkommission

Eminova konsoliderad grupp

Kärnprimärkapitalrelation > 56 %

440 %

353 %

Primärkapitalrelation > 75 %

440 %

353 %

Total kapitalrelation > 100 %

440 %

353 %

Nyckeltal

Eminova Fondkommission

Likviditetsreserv, tkr

18 856

Kortfristiga fordringar, tkr

7 546

Kassalikviditet

283 %

Soliditet

63 %

Startkapital, tkr

1 056