Legal information

Bolagsstyrning

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter:

 • Casimir West, ordförande
  • Antal styrelseuppdrag utöver det i Eminova: 7
 • Michaela Säterfält, styrelseledamot och VD
  • Antal styrelseuppdrag utöver det i Eminova: 2
 • Sofia Nilsson, styrelseledamot
  • Antal styrelseuppdrag utöver det i Eminova: 2
 • Niklas Bergman, styrelseledamot
  • Antal styrelseuppdrag utöver det i Eminova: 21

Styrelsens ordförande, Casimir West, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

 

Bolagets verkställande direktör, Michaela Säterfält, sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Riskfunktion

Bolaget har gett DLA Piper advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Huvudansvarig är Alf-Peter Svensson. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

 

Bolaget har inte inrättat någon separat riskkommitté.

 

Funktion för regelefterlevnad

Bolaget har gett DLA Piper Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.


Internrevision

Bolaget har gett Per Grönwall i uppdrag att vara internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

 

Externrevision

Uppdraget som extern revisor har lämnats till Lüsch & Co revision. Huvudansvarig är revisorn Leif Lüsch. Externrevisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.