Legal information

Bolagsstyrning

Information om hur bolaget styrs
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, Casimir West, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

 

Bolagets verkställande direktör, Gunnar Dahlman, sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

 

Styrelsen i Eminova gör bedömningen att Eminovas arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Riskfunktion
Bolaget har gett DLA Piper advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Huvudansvarig är Alf-Peter Svensson. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

 

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU). IKLU:n uppdaterars vid behov och minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

 

Funktion för regelefterlevnad
Bolaget har gett DLA Piper Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

 

Internrevision
Bolaget har gett Pär Grönvall i uppdrag att vara internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevisorn utformar även tillsammans med bolaget den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

 

Externrevision
Uppdraget som extern revisor har lämnats till Lüsch & Co revision. Huvudansvarig är revisorn Leif Lüsch. Externrevisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.