Wicket Gaming AB

Wicket Gaming AB

Styrelsen i Wicket Gaming beslutade den 17 juni 2021, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 16 mars 2021, att genomföra en noteringsemission av aktier.
Befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare inbjuds härmed att teckna aktier i Wicket Gaming.
Erbjudandet omfattar högst 2 726 338 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 19 084 366 SEK.