Papilly AB

Papilly AB

Den extra bolagsstämman i Papilly AB (publ) (org.nr 556884-9920) har den 27 mars 2020 beslutat
att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst
251 885 464 aktier och kan inbringa bolaget 15 113 127,84 kronor vid full teckning.