Ellen AB

Ellen AB

Styrelsen beslutade den 8 mars 2023 om företrädesemissionens genomförande under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande och styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämman som hölls den 29 mars 2023. Företrädesemissionen omfattar högst 6 647 119 nya aktier, motsvarande en total
emissionslikvid om cirka 6.65 MSEK