CirChem AB

CirChem AB

Extra bolagstämman i CirChem AB (org.nr 556951-7427) har den 26 januari 2022  beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst    1 065 862 units och kan inbringa bolaget ca 24,8 MSEK vid full teckning. En unit består av tre aktier och två teckningsoptioner av serie  TO1. Teckningskursen är 23,25 kronor per unit (teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt).