Bioextrax AB

Bioextrax AB

Styrelsen i Bioextrax AB (556965-1473) har den 16 mars 2020, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 27 november 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 330 125 Units utan företräde för befintliga aktieägare. En Unit består av 2 aktier och 1 teckningsoption, där teckningsoptionen erhålles vederlagsfritt.