Advanced Soltech AB (publ)

Advanced Soltech AB (publ)

Den 14 juni 2023 beslutade styrelsen för Advanced Soltech Sweden
AB (publ), med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 19 maj,
2022, att öka aktiekapitalet med högst 1 976 509 SEK genom utgivande
av högst 9 881 293 aktier, med företrädes rätt för Bolagets aktieägare.
Vid fullteckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget 99 MSEK före
emissionskostnader.