Ytrade Group AB (publ)

Ytrade Group AB (publ)

Erbjudandet omfattar 1 296 296 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt befintliga TO1 och TO2 som innehas av Bolaget.  En Unit består av sex (6) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri TO1 samt en (1) vederlagsfri TO2.  Yaytrade tillförs cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.