Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger
företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget
erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs fyra (4)
teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie.