Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel eller ”Bolaget”) har den 1 november, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2021, beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 34,8 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen övertecknas har Bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare units genom en överteckningsoption som vid fullteckning tillför Bolaget ytterligare cirka 5,2 MSEK (”Överteckningsoptionen”). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras indikativt ytterligare cirka 17,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.