Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (org.nr 559026-8032) har den 21 oktober 2020 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2020. Emissionen omfattar högst 11 234 725 units (en unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO1, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3) och kan inbringa bolaget 24 267 006,00 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till cirka 19 MSEK.