Skogsaktiebolaget Eternali

Skogsaktiebolaget Eternali

Styrelsen i Skogsaktiebolaget Eternali har den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 maj 2022, beslutat om nyemission av högst 429 000 units. En unit består av en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Fulltecknad emission kommer tillföra Bolaget initialt högst 6 000 600 SEK före emissionskostnader och, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner, ytterligare 8 580 000 SEK.