Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 16 november 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller fjorton (14) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag, per avstämningsdagen. Det krävs åttionio (89) teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktie av
serie B. Erbjudandet omfattar högts 28 459 759 nyemitterade aktier av serie B motsvarande totalt 270 367 710,50 SEK.