Rabbalshede Kraft AB

Rabbalshede Kraft AB

Styrelsen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har den 11 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat om att bolagets aktiekapital ska öka med högst 232 647 240 SEK genom nyemission av högst 46 529 448 aktier av serie B i bolaget.