QBNK HOLDING AB (publ)

QBNK HOLDING AB (publ)

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) (org.nr 556958-2439) har den 25 mars 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans
efterföljande godkännande den 27 april 2022. Emissionen omfattar högst 2 437 800 aktier och kan inbringa Bolaget ca 16,1 MSEK vid full teckning. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 100% av Erbjudandet. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.