Plexian AB (publ)

Plexian AB (publ)

Erbjudandets storlek

Erbjudandet omfattar 950 000 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar samt teckningsoptioner av serie TO2 som innehas av Bolaget.

Övertilldelningsemission

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 50 000 Units i en så kallad övertilldelningsemission.

Teckningskurs per Unit

40 SEK per Unit, motsvarande 5,0 SEK per aktie. En Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp

Plexian tillförs 38 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet. I det fall full övertilldelning sker kan Bolaget tillföras ytterligare 2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.