Parans Solar Lighting AB

Parans Solar Lighting AB

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2  äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO 2 teckna en (1,08) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 1,30 kronor per ny aktie. Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.