Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting AB (publ)

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO3 teckna 1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30 SEK per aktie. Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.