OptiMobile AB (publ)

OptiMobile AB (publ)

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO 1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 0,60 kronor per aktie. Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.