Oblique Therapeutics AB (publ)

Oblique Therapeutics AB (publ)

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) har den 2 januari, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15juni 2022, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckningtillför Bolaget cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i företrädesemissionen innebär att åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna nio (9) nyemitterade aktier av serie A till en teckningskurs om 3 SEK per aktie.