Intergiro Intl AB (publ)

Intergiro Intl AB (publ)

Innehavare av teckningsoptioner av både serie TO 1 och TO 2 äger rätt att för en (1) teckningsoption teckna 1,4 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 4,28 kronor per ny aktie.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.