iApotek Int AB

iApotek Int AB

Extra bolagstämman i iApotek Int AB (org.nr 559048-9638) har den 12 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 021 883 units. och kan inbringa bolaget 303 282,45 kronor vid full teckning. En unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO1, och en teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen är 0,15 kronor per unit (teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt).