Frisq Holding AB (publ)

Frisq Holding AB (publ)

Styrelsen i FRISQ Holding AB (org.nr. 556959-2867), med stöd av stämmobemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 11 988 693 aktier till en teckningskurs om en (1) SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Därtill har styrelsen lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare högst 1 831 155 aktier motsvarande högst cirka 1,83 MSEK vilket innebär en total emissionsvolym om cirka 13,8 MSEK.