Duearity AB (publ)

Duearity AB (publ)

Styrelsen för Duearity AB har den 13 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2023, beslutat om en nyemission av högst 11 566 886 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,25 SEK.