Duearity AB (publ)

Duearity AB (publ)

Styrelsen för Duearity AB har den 28 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 april 2022, beslutat om en nyemission av högst 3 112 200 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 8,0 SEK. Total emissionslikvid är ca 24,9 MSEK.