byWit AB

byWit AB

Styrelsen för byWiT beslutade den 24 augusti 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, att genomföra en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för Bolagets preferensaktieägare. Erbjudandet omfattar upp till 47 334 nyemitterade preferensaktier. Erbjudandet motsvarar ett värde om cirka 49,7 MSEK.