AegirBio AB

AegirBio AB

Styrelsen i AegirBio AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om en nyemission av högst 2 474 866 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 9 juni 2022. Emissionslikviden uppgår till cirka 50,5 MSEK.

Anmälningssedel läggs upp när teckningstiden startar.