Aegirbio AB

Aegirbio AB

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 9,00 kronor per ny aktie. Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.

 

Teckningsperioderna sker löpande varje månad under hela perioden t.o.m 26 mars 2021. Registrering sker efter månadens slut varje månad.