om oss

Kapitaltäckning

Kärnprimärkapital i tkr

2020-06-30

Eget kapital

9 711

Immateriella tillgångar

0

Uppskjuten skattefordran

-

Kärnprimärkapital

9 711

Övrigt primärkapital

0

Totalt primärkapital

9 711

Supplementärkapital

0

Totalt kapital

9 711

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Kreditrisker, total riskvägd exponering

8 508

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

50 466

Totalt riskexponeringsbelopp

50 466

Kapitalrelationer och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

19,24 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

19,24 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

19,24 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

1 262 (för tillfället är detta krav indraget)

Nyckeltal

Likviditetsreserv, tkr

8 883

Kortfristiga fordringar, tkr

6 705

Kassalikviditet

414 %

Soliditet

61 %

Startkapital, tkr

1 056

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i bolaget är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av bolagets egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

Information angående likviditetsrisk

Styrelsen fastställer bolagets riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.