om oss

Kapitaltäckning

Kärnprimärkapital i tkr

191231

Eget kapital

9 726

Immateriella tillgångar

0

Uppskjuten skattefordran

-

Kärnprimärkapital

9 726

Övrigt primärkapital

0

Totalt primärkapital

9 726

Supplementärkapital

0

Totalt kapital

9 726

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Kreditrisker, total riskvägd exponering

7 549

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

45 475

Totalt riskexponeringsbelopp

45 475

Kapitalrelationer och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

21,39 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

21,39 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

21,39 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

1 137

Nyckeltal

Likviditetsreserv, tkr

8 889

Kortfristiga fordringar, tkr

6 472

Kassalikviditet

280 %

Soliditet

63 %

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i bolaget är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av bolagets egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

Information angående likviditetsrisk

Styrelsen fastställer bolagets riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.