om oss

Kapitaltäckning

Kärnprimärkapital i kk

190930

Eget kapital

5 815

Immateriella tillgångar

0

Uppskjuten skattefordran

-

Kärnprimärkapital

5 815

Övrigt primärkapital

0

Totalt primärkapital

5 815

Supplementärkapital

0

Totalt kapital

5 815

Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen

Kreditrisker, total riskvägd exponering

7 966

25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5

31 037

Totalt riskexponeringsbelopp

31 037

Kapitalrelationer och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 %

18,74 %

Primärkapitalrelation, % > 6,0 %

18,74 %

Total kapitalrelation, % > 8,0 %

18,74 %

Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %)

776

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i bolaget är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av bolagets egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

Information angående likviditetsrisk

Styrelsen fastställer bolagets riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.

Nyckeltal

Likviditetsreserv 5,31 Mkr
Kortfristiga fordringar 7,51 Mkr
Kassalikviditet 361 %
Soliditet 65 %