Några korta ord om oss

Vår verksamhet

Med en god och personlig service står Eminova till förfogande för alla bolag som avser genomföra någon form av värdpapperstransaktion.

Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp utgör några av affärslivets mest spännande och väsentliga moment. De kanske inte sker så ofta i varje enskilt bolag, men när de skall genomföras måste transaktionerna ske med precision, i tid och till förutsägbara kostnader.

Våra medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av de flesta typer av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-relaterad rådgivning. Våra kunder utgörs av listade företag eller bolag vars aktie står inför listning eller börsnotering, men även familjeföretag och spännande start-ups drar nytta av våra tjänster.

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet från olika befattningar på aktiemarknaden. Vi delar en samsyn kring etik, affärsmetoder och respekt för de aktieägarvärden som våra klientföretag representerar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett hur konkreta eller hur nära förestående dina planer är. Du får en kopp kaffe i en opretentiös miljö, och tillsammans kan vi diskutera hur dina idéer kan realiseras på bästa sätt.

Vi lever på att ge bra råd. Därför vill vi lyssna på dig först!

Kärnprimärkapital i kkr 171231
Eget kapital 4 276
Immateriella tillgångar 0
- -
Uppskjuten skattefordran -
Kärnprimärkapital 4 276
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 4 276
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 4 276
Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen  
Kreditrisker, total riskvägd exponering 5 270
25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5 23 967
Totalt riskexponeringsbelopp 23 967
Kapitalrelationer och buffertkrav  
Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 % 17,84 %
Primärkapitalrelation, % > 6,0 % 17,84 %
Total kapitalrelation, % > 8,0 % 17,84 %
Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %) 599

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

Nedan beskrivs Eminova Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

Eminova Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Eminova Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden.

Eminova Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 4,8 Mkr. Och kortfristiga fordringar > 4,7 Mkr Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 433 %

Våra tillstånd

Eminova Fondkommission AB står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd

Investment solutions

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  (2 kap. 1 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
  (2 kap. 1 § 2, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  (2 kap. 1 § 7, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Investment solutions

Tillstånd att som sidotjänst

 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
  (2 kap. 2 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • lämna råd till företag och kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  (2 kap. 2 § 3 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Investment solutions

Tillstånd att som annan sidoverksamhet

 • bedriva verksamhet som Certified Adviser
  (2 kap. 3 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Bolagsstyrning

1. Information om hur bolaget styrs
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, Pär Dahlman, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör, Gunnar Dahlman, sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsen i Eminova gör bedömningen att Eminovas arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

2. Riskfunktion
Bolaget har gett DLA Piper advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Huvudansvarig är Alf-Peter Svensson. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU). IKLU:n uppdaterars vid behov och minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

3. Funktion för regelefterlevnad
Bolaget har gett DLA Piper Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

4. Internrevision
Bolaget har gett Pär Grönvall i uppdrag att vara internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevisorn utformar även tillsammans med bolaget den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

5. Externrevision
Uppdraget som extern revisor har lämnats till Lüsch & Co revision. Huvudansvarig är revisorn Leif Lüsch. Externrevisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.

Team

Gunnar Dahlman

VD


Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. Backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet bl.a. Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m.

Invald i styrelsen 2012.

Michaela Säterfält

Administrativ Chef


Therése Söderström


Annelie Håkansson


Martha Nyman


Jonas Hemmingson

Rådgivare Corporate Finance


Alexander Klingensjö

Rådgivare Corporate Finance


Styrelse

Pär Dahlman

Styrelseordförande


Eva Riben

Ledamot


Gunnar Dahlman

Ledamot


Ersättningspolicy

Eminova Fondkommission AB, (”Bolaget”), har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och vissa fondbolag antagit följande ersättningspolicy.

Verksamhet
Bolaget är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 och 7, 2 kap. 2 § 1 och 3 samt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bolaget tillhandahåller aktierelaterade tjänster till bolag och investerare. Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av arvode från Bolagets kunder. Bolagets kostnader utgörs främst av personalkostnader, lokalkostnader samt kostnader för tjänsteleverantörer och marknadsföring. Bolaget har idag fem anställda.

Definitioner
Bolagets verkställande ledning omfattar VD, corp chef samt administrativ chef.
Anställda som har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil består av VD och rådgivare. 

Omfattning och allmänna ersättningsprinciper
Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda. Ansvariga för funktionerna för internrevision, riskhantering och regelefterlevnad är inte anställda av Bolaget och omfattas därmed inte av denna policy.

Fast ersättning
Samtliga anställda erhåller fast lön. Med fast ersättning menas ersättning med ett i förväg fastställt belopp (fast lön, pensionsförmåner, bilersättning och liknande förmåner).

Fast ersättning ska vara marknadsmässig och vara baserad på befattningshavarens kompetens, ansvarsområden samt arbetsuppgifter.

Vid lönerevision ska, förutom det som sagts ovan, den anställdes arbetsinsats bedömas utifrån

 • noggrannhet,
 • initiativförmåga,
 • kundnöjdhet,
 • regelefterlevnad, och
 • samarbetsförmåga

Rörlig ersättning
För att bonus ska betalas ut till de anställda ska följande förutsättningar vara uppfyllda. Eventuell bonus är inte pensionsgrundande.

Finansiella kriterier

 • Resultatet för verksamhetsåret ska enligt fastställd årsredovisning uppgå till ett belopp som årligen fastställs av styrelsen för att bonus ska utgå.
 • Utbetalning av bonus får inte ske om det skulle innebära att Bolaget inte kan uppfylla de kapitalkrav som gäller för Bolaget

Icke finansiella kriterier
Den anställde ska ha efterlevt de externa och interna regler som gäller för Bolagets verksamhet.

Den anställde ska även ha bidragit till

 • att stärka Bolaget varumärke genom att uppträda professionellt och leverera hög service till kunder och samarbetspartners
 • att Bolaget har nöjda kunder
 • att lämna förslag på förbättringar av verksamheten som kan skapa ett mervärde för kunder och/eller för Bolaget
 • att inga kundklagomål har resulterat i ersättningsskyldighet för Bolaget

Den anställde behöver inte ha bidragit med samtliga dessa kriterier för att bonus ska utgå. Bolaget ska göra en samlad bedömning av varje anställds möjlighet att lämna dessa bidrag utifrån den anställdes arbetsuppgifter, bakgrund, kompetens och ansvarsområde.

Maximal bonus
Bonus till enskild anställd får inte uppgå till mer än två månadslöner.

Garanterad rörlig ersättning
Garanterad rörlig ersättning får endast lämnas i samband med nyanställning och ska vara begränsad till den anställdes första anställningsår.

Beredning av ersättningsbeslut
Styrelsens ordförande har utsetts som ansvarig för att bereda styrelsebeslut om ersättning till den verkställande ledningen d.v.s. VD samt om vilka åtgärder som bör vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn inför beslut av styrelsen. Ordförande ska även bereda ärenden som rör bonussystemet. Ordförande får inte ingå inte i Bolagets verkställande ledning och ska ha tillräcklig kunskap i frågor om riskhantering och ersättning.

Beslut om ersättningar

 • Styrelsen ska besluta om fast ersättning till VD och beslut om utbetalning av bonus till anställda. 
 • Beslut om fast ersättning till andra anställda fattas av VD.
 • Ersättning till ledamöterna i styrelsen beslutas av bolagsstämman.

Uppskjutande och utbetalning av rörlig ersättning
Minst 40 procent av den rörliga ersättningen till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100 000 kronor, skjuts upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten går över på den anställde. När företaget beslutar om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp, och hur länge, ska det ta hänsyn till företagets konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

Företaget ska skjuta upp minst 60 procent av den rörliga ersättningen för dels anställda i den verkställande ledningen, dels andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil, som har rörliga ersättningsdelar på ett särskilt högt belopp.

Utbetalning av uppskjuten ersättning får ske en gång om året jämt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. Bolaget garanterar inte utbetalning av uppskjuten ersättning.

Justering av uppskjuten ersättning
Uppskjuten ersättning får bara betalas ut om det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat med hänsyn till den anställdes resultat. Om det inte är försvarbart eller motiverat kan den uppskjutna delen helt eller delvis falla bort.

Risksäkringsstrategier
Det är inte tillåtet för Bolagets anställda att använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller förfaller. Alla anställda ska skriftligen förbinda sig att inte använda sig av sådana strategier.

Uppföljning och kontroll
Internrevisorn ska minst en gång per år granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy.  Rapportering till styrelsen rörande resultatet av granskningen ska ske minst en gång per år och då senast i samband med att årsredovisningen fastställs. Resultatet av granskningen bör, när det behövs, omgående tillställas styrelsen.

Information till anställda
Alla anställda ska informeras om innehållet i denna policy och hur de anställdas resultat bedöms. Alla anställda ska också informeras om de finansiella och icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning.

Offentliggörande av uppgifter om ersättningar
Bolaget ska på sin hemsida offentliggöra hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs enligt FFFS 2011:1. Offentliggörandet ska ske i enlighet med artikel 450 i Tillsynsförordningen EU 575/2013.

 

Mångfaldspolicy

 1. Inledning
  Enligt 6 kap. 5b § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ska ett värdepappersinstitut när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

  Eminova Fondkommission AB (Bolaget) har med anledning härav beslutat följande Mångfaldspolicy.

  Vad som sägs om styrelseledamöter i denna policy ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.
   
 2. Styrelsens sammansättning och storlek
  Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta Bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

  Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 5 ledamöter valda av bolagsstämman. Vid val av ledamöter ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de affärsförhållanden  samt legala förutsättningar som råder på de marknadsområden där Bolagets verksamhet bedrivs.

  Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

  Minst en av styrelseledamöterna ska vara oberoende, se avsnitt 5.
   
 3. Styrelsens ordförande
  Förutom vad som i övrigt framgår av denna policy ska styrelsens ordförande ha tidigare erfarenhet av att leda styrelsearbetet i ett finansiellt företag eller ha annan likvärdig erfarenhet.

  Av 8 kap. 8a § lagen om värdepappersmarknaden framgår att styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt arbetsordningen och ska se till att det finns skriftliga instruktioner mellan styrelsen och den verkställande direktören samt de andra organ som styrelsen inrättar. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter.
   
 4. Andra uppdrag
  Styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag i Bolaget på ett tillfredsställande sätt.

  Styrelseledamot får utöver uppdraget som ledamot i Bolaget ha det antal uppdrag som styrelseledamot i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos Bolagets verksamhet.

  Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra bolag på ett styrelsesammanträde. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma dels om något uppdrag inte kan anses lämpligt dels om ledamoten trots sina övriga uppdrag har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget.   
   
 5. Oberoende ledamöter
  För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. En ledamot är inte att anse som oberoende om ledamoten
 • är anställd i Bolaget eller i närstående bolag
 • har haft sådan anställning under de senaste tre åren
 • är närstående till person i ledningen för Bolaget eller i närstående bolag
 • erhåller inte obetydlig ersättning från Bolaget utöver styrelsearvodet
 • har omfattande affärsförbindelser eller representerar en part som har omfattande affärsförbindelser med Bolaget eller närstående bolag

  Minst en av de ledamöter som anses oberoende enligt ovan ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En styrelseledamot som representerar en större aktieägare eller är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare ska inte anses oberoende. Med större aktieägare menas en ägare som genom direkt eller indirekt ägande i Bolaget representerar tio procent eller mer av kapital eller röster eller vars innehav möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i Bolaget.

  Enbart det förhållandet att en styrelseledamot har styrelseuppdrag i fler än ett bolag inom en koncern medför inte att ledamoten diskvalificeras från att anses som oberoende.

 

 1. Kravprofil
  Inför val av ny ledamot ska styrelsen formulera en kravprofil för den nye ledamoten.  Vid utformandet av kravprofilen ska hänsyn tas till de kriterier som angivits i denna policy och till vilken kompetens och erfarenhet som kvarvarande ledamöter besitter. Därefter ska övervägas om styrelsens kompetens behöver breddas så att ny kompetens tillförs styrelsen.

 

 1. Rekommendation
  Styrelsen ska överlämna denna policy till bolagsstämman och styrelsen rekommenderar stämman att vid val av ny styrelseledamot ta hänsyn till det som anges i denna policy.

  Inför bolagsstämma som ska behandla fråga om utseende av ny styrelseledamot ska styrelsen till stämman överlämna den i avsnitt 6 omnämnda kravprofilen.

 

Riktlinjer för riskhantering

Eminova Fondkommission AB ("Bolaget") har mot bakgrund av 6 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:04) om operativa risker fastställt följande riktlinjer för riskhantering.

Bolaget har en instruktion för att bedöma kapitalbehovet under Basel II (Process för IKLU).

 1. Inledning
  För att kunna bedriva en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste Bolaget ha en väl fungerande intern kontroll med rutiner för att hantera risker i verksamheten på ett effek­tivt sätt.

  Bolaget ska därför se till att

  1. ​dels ha aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, dels vid behov fastställa den risknivå som det kan acceptera, och

  2. anta effektiva rutiner, metoder och mekanismer för att, mot bakgrund av risknivån i 1, hantera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system.

  Bolaget ska även kontrollera
  1. att riktlinjer och rutiner enligt första stycket 1 är lämpliga och effektiva,

  2. i vilken utsträckning företaget och dess relevanta personer följer de rutiner, metoder och mekanismer som ska antas enligt 2, och

  3. att åtgärder som företaget vidtagit för att avhjälpa eventuella brister i riktlinjer, rutiner, metoder och mekanismer samt de relevanta personernas bristande tillämpning av dessa, är lämpliga och effektiva.
   
 2. Riskhanteringsfunktion
  Bolaget har upphandlat funktionen för riskhantering. Funktionen är helt oberoende av Bolagets operativa verksamhet. Funktionen för riskhantering ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven på riskhantering.  Alf-Peter Svensson (DLA Piper), är utsedd till riskhanteringsfunktion i Bolaget.

  2.1    Ansvar och rapportering
  Riskhanteringsfunktionen ska implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som fastställs i verksamheten.  Riskhanteringsfunktionen ska lämna råd samt regelbundet och åtminstone årligen skriftligen rapportera till Bolagets styrelse och verkställande direktör (VD) om de områden som omfattas av bestämmelserna om riskhantering. Rapporterna ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuella brister i riskhanteringen. I händelse av att sådana risker, som kan anses äventyra Bolagets verksamhet, identifieras ska riskhanteringsfunktionen utan dröjsmål informera Bolagets verkställande direktör och styrelse samt Bolagets funktion för regelefterlevnad. Övervägande ska härvid också göras av Riskhanteringsfunktionen, i samråd med VD och funktion för regelefterlevnad om rapportering till Finansinspektionen ska ske i enlighet med Bolagets Riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

  2.2       Kapitalkrav m.m.
  Riskhanteringsfunktionen följer löpande upp beräkning, värdering och upprätthållandet av kapitalkraven samt att den löpande rapportering till Finansinspektionen i form av standardrapport samt Kapitaltäckningsrapport genomförts enligt plan. Riskhanteringsfunktionen gör, för denna kapitalutvärdering, löpande avstämningar med Bolagets VD samt revisor.

  Riskhanteringsfunktionen ska inför Bolagets ordinarie styrelsemöten utvärdera, beräkna och värdera Bolagets exponeringar mot risker. Riskhanteringsfunktionen inhämtar den information som anses nödvändig för denna utvärderings genomförande från Bolagets VD samt revisor. Resultatet av denna utvärdering ska dokumenteras skriftligen i den riskhanteringsrapport Riskhanteringsfunktionen ska upprätta.

  2.3 Extern rapportering
  Bolaget offentliggör information om kapitaltäckning och likviditetssituation enligt FFFS 2014:12 och FFFS 2010:7 i Bolagets årsredovisning samt kvartalsvis på Bolagets hemsida.

 3. Risker i verksamheten
  Bolaget har identifierat följande huvudsakliga riskområden där Bolaget på olika sätt är expone­rad för risk. Bolaget har en instruktion för att bedöma kapitalbehovet under Basel II.

  3.1 Marknadsrisk
  Med marknadsrisk avses den risk som föreligger för att Bolagets kapital ska urholkas i värde på grund av marknadsrörelser. Medel ska huvudsakligen förvaltas genom en försiktig placering såsom genom bankinlåning och korta räntefonder. Alla investeringar ska löpande följas upp vad gäller risk, orealiserat resultat, marknadsvärde samt krav på kapitaltäckning. Tillgångarnas värde kan fluktuera över tiden. Det kan innebära att kapitaltäckningskraven för kreditrisken varierar. Bolaget hanterar detta genom att ha en rutin för att värdera tillgångarna.

  Bolagets ekonomifunktion underrättar VD och riskhanteringsfunktionen löpande om värderingen på bolagets olika innehav.

  Bolagets verksamhet med tillhörande tillstånd är av den omfattningen att exponering mot marknadsrisker inte föreligger. Riskhanteringsfunktionen ska löpande följa upp att Bolaget inte exponerat mot marknadsrisker inom värdepappersrörelsen samt följa upp värdeförändringar och krav på kapitaltäckning i Bolagets investeringar. Detta ska dokumenteras skriftligen i riskhanteringsrapporten.

  3.2 Kreditrisk
  Med kreditrisk definieras risken för förlust på grund av att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot bolaget.

  Vare sig kreditgivning eller settlement av värdepappersaffärer förekommer i Bolagets verksamhet, vilket innebär att Bolaget inte kommer att ha några kreditrisker och att motpartsrisker endast uppstår i samband med normala fordringar på kunder, leverantörer och motparter etc. Bolagets kreditrisk uppstår i samband med normala fordringar på kunder etc.

  Kredit- och motpartsriskerna förebyggs genom avtalsdokumentation. Bolagets kreditrisker består främst av materiella anläggningstillgångar, kundfordringar och insatta medel hos kreditinstitut. Risken för att en motpart fallerar anses låg.

  Det förekommer ingen kreditgivning eller settlement av värdepappersaffärer i Bolagets verksamhet. För att säkerställa betalning för vissa uppdrag, kommer bolaget att så långt som möjligt kräva betalning av halva fasta arvodet i förskott samt ta betalt för tjänsterna genom avdrag från emissionslikvid när detta är möjligt.

  Bolagets ekonomifunktion underrättar VD och riskansvarig när betalningsdröjsmål från kund avseende faktura föreligger

  Riskhanteringsfunktionsansvarig ska löpande följa upp bolagets exponering mot kreditrisker och marknadsrisker. Exponering mot institut får uppgå till 100 % av kapitalbasen. Riskhanteringsfunktionen ska löpande följa upp kreditvärderingen för Bolagets institut avseende bl.a. bankinlåning hos en av Finansinspektionen godkänt rating institut såsom Moody’s eller Standard & Poor.

  ​Bolagets exponeringar mot kunder omfattar både fysiska personer och små eller medelstora företag. När den totala exponeringen mot kund ej överstiger 600 000 euro är exponeringen att betrakta som en Hushållsexponering  och ges därmed riskvikten 75% och annars 100%.

  3.3 Operativ risk
  Inom området operativ risk finns sannolikt bolagets huvudsakliga risker. Det kan handla om admi­nistrativa brister, brister i utförandet av tjänster, tekniska problem, bristande rutiner vid investeringsrådgivning, legala risker samt andra compliancerelaterade risker.

  Bolaget har två parallella processer för att identifiera, mäta och hantera operativ risk i verksamheten, löpande incidentrapportering och årlig workshop avseende operativ risk.

  Inträffade incidenter ska löpande rapporteras till riskansvarig som dokumenterar, analyserar och bedömer den eventuella kostnad som incidenten har lett till. I samband med att incidenter rapporteras till riskansvarig fattar denne tillsammans med VD beslut om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. Incidentrapportering är en bakåtblickande process som fångar upp operativa risker som redan har inträffat.

  Den årliga workshopen avseende operativ risk initieras och leds av riskansvarig och syftar till att bolaget ska identifiera potentiella operativa risker som kan komma att inträffa. Potentiella risker klassificeras sedan utifrån sannolikheten för att de inträffar och konsekvensen av om de inträffar. Åtminstone följande områden ska behandlas under work shopen

 • Operativa risker i bolagets produkter, tjänster, funktioner och IT-system samt i samband med förändringar av dessa exempelvis tillhandahållande av nya produkter/tjänster eller förändringar av IT-systemen
   
 • Operativa risker i processerna där det finns det risk för betydande förluster på grund av t.ex. misstag, manipulering av information eller möjlighet att dölja felbedömningar och förluster
   
 • Operativa risker på grund av intressekonflikter som kan finnas i förhållande till kunder, leverantörer, motparter eller ägarföreträdare
   
 • Operativa risker som kan uppkomma i samband med uppdatering av befattningsbeskrivningar, mandat eller limiter
   
 • Operativa risker som kan uppstå vid nyanställning av personal
   
 • Operativa risker på grund av outsourcad verksamhet
   
 • Operativa risker som kan uppstå till följd av att verksamheten inte följer förekommande regelverk eller gällande avtal

  För bolagets mest allvarliga operativa risker ska utformas konkreta åtgärdsförslag som syftar till att minska sannolikheten för att riskerna inträffar eller konsekvensen givet att de inträffar. Workshopen avseende operativ risk är en framåtblickande process som syftar till att identifiera potentiella operativa risker och därmed skapa förutsättningar för att vidta åtgärder som syftar till att sänka bolagets operativa riskprofil.

  Riskansvarig ska dokumentera de operativa risker som identifieras och ansvarar för att dessa risker värderas löpande.

  Rutin för incidentrapportering
  Anställda är skyldiga att rapportera incidenter till riskansvarig. Rapporteringen ska ske genom att en av bolaget framtagen enkät fylls i och överlämnas till riskansvarig. Riskansvarig dokumenterar rapporterna i en särskild incidentpärm. Om riskansvarig är rapporteringsskyldig dokumenteras incidenten direkt i incidentdatabasen.

  Riskvärdering
  Sannolikheten för att en operativ risk inträffar och konsekvensen av att den verkligen inträffar ska värderas utifrån en femgradig skala. Genom att multiplicera den bedömda sannoliken med den bedömda konsekvensen erhålls ett riskvärde som anger hur stor risken bedöms vara.

  Bolaget ska kontinuerligt arbeta för att minska riskerna i verksamheten. Bolagets målsättning är att det genomsnittliga riskvärdet för bolagets samtliga operativa risker inte ska överstiga riskvärdet 12. Om medelvärdet för samtliga operativa risker överskrids eller om riskvärdet för en enskild operativ risk bedöms vara 12 eller däröver ska konkreta åtgärder vidtas för att minska risken och en tidsplan anges för när åtgärderna ska vara genomförda.

  Riskansvarig ansvarar för uppföljning av bolagets risknivå avseende operativa risker och för att beslutade åtgärder för att minska de operativa riskerna genomförs.

  Riskaptit
  Det är styrelsens uppgift att fastställa en riskaptit för bolagets operativa risker. Styrelsen har beslutat att riskaptiten är begränsad till att acceptera de risker i verksamheten vars förväntade förluster kan täckas av bolagets löpande intjäningsförmåga.

  Indikatorer och gränsvärden för operativa risker

  Följande indikatorer som kan tyda på att de operativa riskerna ökar kan vara följande
   
 • Kundklagomål
 • Antalet incidenter ökar eller typen av incidenter förändras
 • Funktionerna för compliance, riskhantering eller internrevision har rapporterat väsentliga brister i verksamheten
 • Andra för bolaget mindre sannolika indikatorer kan vara frekventa omorganisationer, större verksamhetsförändringar, hög personalomsättning eller många vakanta tjänster

  Om det finns tecken på att de operativa riskerna ökar ska en extra workshop hållas för att identifiera eventuellt nya operativa risker eller att vissa operativa risker ska åsättas ett högre riskvärde än tidigare.

  ​I verksamheten har bland annat följande operativa risker identifierats: 

3.3.1      Avsaknad av kunddokumentation och avtal m.m.

Verksamheten inom bolaget består huvudsakligen i att hålla aktiebok för icke Euroclear-anslutna företag, genomförande av ägarspridning och emissioner, prospekt och memorandumskrivningar, erbjuda tjänsten som certified advicer samt liknande frågor. Uppdragen är i huvudsak administrativa och för att i möjligaste mån undvika brister i detta avseende ska riskerna för administrativa eller legala fel på grund av avsaknad av erforderlig kunddokumentation och kundavtal begränsas genom att bolaget upprättat processbeskrivningar för nya kunder och avtal.  På så sätt kommer avtal upprättas med samtliga kunder.

3.3.2      Felaktig eller bristfällig rådgivning med risk för skadeståndskrav mot Bolaget.

Bolaget lämnar råd till bolag avseende olika former av emissioner och upprättande av prospekt och memorandumskrivningar. Varje råd som lämnas innehåller en potentiell risk för att drabbas av skadeståndsansvar varför det är av yttersta vikt att rådgivningen ska dokumenteras i enlighet med det regelverk som omger verksamheten. För att begränsa risken för fel i samband med rådgivning ska samtliga avtal granskas av compliance-funktionen. Exponering mot denna risk begränsas även med beloppsbegränsningar samt genom friskrivningsklausuler i samtliga avtal avseende rådgivning. Vidare begränsas denna risk genom ansvarförsäkringsskydd.

3.3.3      Spridning av konfidentiell information samt insiderinformation.

Bolaget hanterar känslig och konfidentiell information om bolag vilken inte får spridas. Spridning av konfidentiell information kan leda till negativa konsekvenser för kunderna och skadeståndsanspråk. För att begränsa risken för spridning av information så har samtliga anställda hos Bolaget har informerats om gällande regelverk och sekretessavtal tillämpas.

3.3.4       Informationssäkerhetsrisker

Med informationssäkerhetsrisker avses risker för ekonomiska och förtroendemässiga förluster som kan uppstå, på grund av brister i säkerheten inom framförallt datormiljön. Bolaget gör bedömningen att de största informationssäkerhetsriskerna framförallt handlar om förlust eller otillbörlig användning av informationen i Bolagets server. För att begränsa dessa risker har Bolaget utarbetat särskilda rutiner för IT-säkerhet och back up. Risken för dataintrång i syfte att komma åt affärskänslig information hanteras genom lösenordshantering.

3.3.5 Tekniska risker

Med tekniska risker avses risker för förluster till följ av brister i teknisk utrustning, såsom tele- och datakommunikation, säkerhetsutrustning m.m.

För att begränsa dessa risker, i form av driftsavbrott, har Bolaget utarbetat särskilda rutiner för IT-säkerhet och back up. I syfte att garantera oavbruten drift av verksamheten ska Bolaget vid var tid ha en kontinuitetsplan för att säkerställa att Bolagets verksamhet ska kunna bedrivas även vid operativa störningar såsom om dess ordinarie lokaler inte kan utnyttjas, nyckelpersoners frånvaro mm.

3.3.6      Administrativa risker

Med administrativa risker avses risker som kan uppkomma till följ av brister i administration av Bolaget och i administrationen av kundhanteringen. Sådana risker kan bestå av exempelvis felaktiga utbetalningar, felaktig bokföring eller brott mot lagar och förordningar, till exempel bokföringen och skattelagstiftningen. Fel i avstämning på klientmedelskonton, fel vid upprättande och distribution av avräkningsnotor, fel vid upprättande av teckningslista mm.

All verksamhet inom Bolaget genomsyras av att dualitet är väl inarbetad i Bolagets processer vilket minimerar de administrativa riskerna i stor utsträckning. Dualiteten innebär att ingen person ensam ska genomföra en administrativ åtgärd från början till slut utan varje åtgärd ska i något skede involvera åtminstone ytterligare en person.

För att begränsa de administrativa riskerna ska de kostnader som slutligt ska bäras av Bolaget, attesteras enligt bolagets attestordning. När det gäller kontroll av efterlevnaden av lagar och förordningar har styrelsen fastställt dels en arbetsordning för styrelsens arbete dels en instruktion för VD. Genom dessa dokument har ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD avseende bland annat rapportering och efterlevnad av exempelvis lagar och andra författningar tydliggjorts. Detta följs upp i styrelsearbetet på det sätt som framgår av ovan angivna dokument. Utöver detta har en särskild intern instruktion i form av en årskalender för intern rapportering antagits.

Personalens och styrelsens kunskapsnivå och medvetenhet om gällande rutiner och regelsystem samt medvetenhet om sin roll och sitt ansvar i Bolaget är viktigaste faktorerna för att skydda Bolaget från exponering mot administrativa risker. Det är VD:s ansvar att se till att relevant information ges till berörda medarbetare och styrelse i samband med att nya eller omarbetade regler och rutiner tillkommer. I dessa frågor har VD stöd av funktionen för regelefterlevnad.

3.3.7      Legala risker

Legala risker kan uppstå internt i Bolaget på grund av bristande kännedom om lagar, föreskrifter och andra bestämmelser samt rutiner vilka bildar ramarna för verksamheten. VD bär ansvaret för att hålla sig och sin personal informerad om förändringar i tillämplig lag och föreskrifter. I dessa frågor har VD stöd av funktionen för regelefterlevnad.

I samband med att Bolaget ingår avtal kan risker uppstå om avtalen inte belyser relevanta legala aspekter. Bolaget ska därför vid behov inhämta synpunkter på avtal från juridisk expertis och där så är möjligt utnyttja standardiserade avtal.

3.3.8      Övriga operativa risker 

I syfte att garantera oavbruten drift av verksamheten ska bolaget vid var tid ha en kontinuitetsplan för att säkerställa att Bolagets verksamhet ska kunna bedrivas även vid operativa störningar såsom om dess ordinarie lokaler inte kan utnyttjas, nyckelpersoners frånvaro mm. En övrig operativ risk är även brister i rutiner och nyckelpersonsberoende.

 • Förebyggs genom avtalsdokumentation och kontinuitetsplan. Åligger samtliga anställda som erhåller information om rubricerad risk att underrätta VD.
 • Förebyggs genom dokumenterade instruktioner på Bolagets samtliga processer samt dualitet.
 • Bolaget ska för sin verksamhet ha ett försäkringsskydd som väl uppfyller verksamhetens krav. Styrelsen ska minst en gång per år ompröva Bolagets försäkringsskydd.

3.4       Risker i pelare 2

Bolaget ska, förutom att ha en välfungerande löpande riskhantering, även upprätta metoder som möjliggör att Bolaget fortlöpande kan värdera och upprätthålla ett kapital som är tillräckligt för att även täcka de övriga risker som Bolaget har eller kan komma att bli utsatt för. Övriga risker ingår i Pelare 2 och kan utgöras av till exempel likviditetsrisker, ryktesrisker, strategiska risker samt intjäningsrisker. Riskhanteringsfunktionsansvarig ansvarar, förutom för den löpande riskhanteringen angiven i denna riktlinje, även för Bolagets process för interna kapitalutvärdering (IKU). Den interna kapitalutvärderingen syftar till att säkerställa att Bolaget har en kapitalbas som minst motsvarar kapitalkraven för identifierade risker under Pelare 1 samt pelare 2. Då Bolagets verksamhet kan komma att förändras över tiden åligger det VD samt styrelse att tillsammans med Riskhanteringsfunktionen löpande genomföra bedömningar och värderingar av att Bolagets interna kapitalutvärdering är anpassad till Bolagets aktuella verksamhet. De risker som Bolaget har identifierat inom pelare 2 framgår av följande sammanställning.

3.4.1      Koncentrationsrisk

Med koncentrationsrisk avses att Bolagets engagemang är koncentrerat till ett fåtal kunder, till en viss bransch eller geografiskt område vilket leder till ökad sårbarhet för Bolaget.

Koncentrationsrisken ska begränsas genom att tillse att Bolagets intäkter kommer från ett större antal kunder spridna inom ett större geografiskt område. Detta görs genom att bolaget aktivt bearbetar nya kunder företrädesvis inom nya branscher eller geografiska områden.

3.4.2      Affärs – och intjäningsrisk 

Med affärs- och intjäningsrisk avses att löpande rörelseintäkter utvecklas sämre än förväntat.

Affärsrisken begränsas genom att Bolaget har flera affärsområden. Affärsrisken ska även begränsas genom att ha en diversifierad spridning av bolagets intäkter fördelat på flera mindre kundavtal istället för några få stora kundavtal. Vidare ska risken begränsas genom att eftersträva en låg nivå Bolagets fasta kostnader.

3.4.3      Ränterisk

Bolaget är inte känsligt för upplåning då Bolaget enbart finansieras med eget kapital. Ränterisken hanteras genom egen finansiering eller vid behov en begränsad extern finansiering i kombination med låga fasta kostnader.

3.4.4      Likviditetsrisk

Likviditetsrisk förekommer genom risken att Bolagets likviditet inte räcker för att klara kortfristiga betalningsåtaganden eller dylikt.

Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag upprättat följande rutiner för att hantera Likviditetsrisk.

3.4.4.1     Organisatoriska krav

Styrelsen ska minst årligen granska och godkänna bolagets finansierings- och likviditetsstrategi samt fatta beslut om bolagets risktolerans.

Bolaget är inte likviditetsförsörjare på marknaden och bedriver ingen utlåning eller egen handel. Med hänsyn till Bolagets storlek och okomplicerade verksamhet kan Bolagets styrelse fastställa att risktoleransen i bolaget ska vara låg.

Uppföljning och regelbunden rapportering av bolagets hantering av likviditetsrisker och likviditetsutveckling ska ske till styrelsen. Överträdelser av limiter rapporteras av ekonomifunktionen till Bolagets styrelse och VD.

3.4.4.2     Likviditetskontroll

Bolaget ska identifiera och mäta exponeringen mot likviditetsrisker och sitt finansieringsbehov. Den oberoende kontrollen av likviditetsrisker ska utföras av Bolagets Riskhanteringsfunktion.

3.4.4.3     Identifiering och mätning av likviditetsrisker

Då bolaget har en begränsad exponering av likviditetsrisker har följande företagsspecifika riskmått och nyckeltal tagits fram för att identifiera likviditetsrisken under såväl ett normalscenario som ett stresscenario.

Likviditetsriskmått

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder*100

Bolaget beräknar de kassaflöden som förväntas uppstå när samtliga tillgångar, skulder avvecklas enligt följande:

O Omsättningstillgångar + materiella anläggningstillgångar – kortfristiga skulder – långfristiga skulder.  (Kassaflöden antas uppstå under innevarande månad)

Bolaget ska beräkna ett nettoflöde såsom förväntade kassainflöden minus summan av förväntade kassautflöden. Stresstester utförs på de förväntade kassainflödena.

3.4.4.4     Hantering av likviditetsrisk

 

Likviditetsstrategi

Bolaget ska ha en långsiktig plan för hur betalningsförpliktelser ska kunna infrias.

För att säkerställa sina betalningsförpliktelser har bolaget följande långsiktiga plan:

 • Likviditetshanteringen organiseras av bolagets VD och ekonomifunktion
 • Beslut om investeringar och avtal ska tas i enlighet med styrelsens arbetsordning och VD instruktion.
 • Bolaget ska sträva efter att vara självfinansierat.
 • Bolaget följer löpande upp budget och prognoser.
 • Bolaget ska vid behov fördela överskottslikviditet på flera institut för att reducera risken för stor exponering.
 • I den mån ett kortfristigt likviditetsbehov skulle uppstå finns möjligheten att hantera detta antingen genom att Bolagets ägare skjuter till extra kapital alternativt att genomföra nyemission riktad till investerare.

 

Finansieringsstrategi

Bolaget ska eftersträva att vara självfinansierat. I den mån ett kortfristigt likviditetsbehov skulle uppstå finns möjligheter att hantera detta antingen genom att

 • Bolagets ägare skjuter till extra kapital,
 • genomföra nyemission riktad till investerare, och
 • kortfristigt låna upp extra kapital externt.

 

Likviditetsreserv

Bolaget ska sätta av ett belopp motsvarande 500 KSEK??? till en likviditetsreserv bestående av bankinlåning eller en penningmarknadsfond

 

Limiter avseende likviditetsriskmått

Målsättningen för Bolagets kassalikviditet är att ha ett värde över 100%.

 

Beredskapsplanering

Ett bolag ska ha en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker som ska framgå av Bolagets plan för hantering av avbrottsfri verksamhet.

3.4.5      Strategisk risk

Med strategisk risk avses institutionella förändringar i form av regelverksändringar och förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar som kan inträffa.

Den strategiska risken ska hanteras bl. a genom att Bolaget följer och bevakar den legala utvecklingen samt marknadsutvecklingen inom Bolagets område, för att på så sätt vara förberedd för eventuella förändringar.

3.4.6      Ryktesrisk

Med ryktesrisk avses risken att Bolaget drabbas av dåligt rykte på grund av missnöjda kunder eller andra sprider ofördelaktiga uppgifter om Bolaget på marknaden, i media etc.

Ryktesrisken begränsas bl.a. genom god intern styrning och kontroll, samt kvalitetssäkring av alla affärer som görs genom Bolaget samt, genom kontinuerlig utvärdering av Bolagets samarbetspartners.

 

4        Intern kontroll
Bolagets verksamhet är av begränsad omfattning, men har fortfarande behov av en fungerande intern kontroll avseende riskhantering. Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken företagets styrelse, VD, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål med intern styrning och kontroll uppnås. Bolagets organisation omfattar en första linje i den löpande verksamheten, en andra linje genom Bolagets Riskhanteringsfunktion och CO.

För att uppnå en effektiv intern kontroll är det Bolagets målsättning att så långt som möjligt ha inbyggda kontroller i verksamheten samtidigt som det ska eftersträva dualitet i alla centrala processer. Ansvar och arbetsfördelningen inom bolaget ska verka för att interna kontrollrutiner är effektiva och ändamålsenliga. I bolagets verksamhetssystem ska det framgå vem eller vilka som är ansvariga för bolagets olika arbetsområden.

VD och Riskhanteringsfunktionen ska vidta erforderliga åtgärder för att löpande upprätthålla en hög medvetenhet inom dessa områden. Bolagets interna regler ska normalt sett utvärderas och fastställas minst en gång per år av styrelsen i Bolaget.

Överträdelser som kan påverka Bolagets risk ska dokumenteras och rapporteras uppåt internt i organisationen till såväl VD och styrelsen. Ansvarig för rapporteringen till styrelsen är VD. Funktionen för Riskhantering ansvarar för att styrelsen i Bolaget får regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter avseende riskrapportering.

 

5        Oberoende granskning
Funktionen för internrevision, eller av Bolaget externt anlitad oberoende part, ska regelbundet genomföra en oberoende granskning och bedömning av bolagets styrning och kontroll av risker. Resultatet av denna granskning ska rapporteras till Bolagets styrelse.

 

Information om Eminova Fondkommission AB m.m.

 

Kontaktuppgifter
Eminova Fondkommission AB, 556889-7887
Post- och besöksadress: Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm

Telefon: Tel 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se

 

Tillstånd

Eminova Fondkommission AB (Bolaget) är ett företag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM). Bolaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

 • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

 • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet

 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp

 • Sidoverksamhet i form av att vara Certified Adviser

 

Kundkategorisering

Bolaget klassificerar sina kunder som icke professionella kunder och kunderna har därmed den högsta skydds-nivån. Kund har rätt att begära ändring av den kategorisering som Bolaget har gjort. Bytet av kategorisering är dock kringgärdat av särskilda regler. Kund som önskar byta kategorisering ska vända sig till Bolaget med en skriftlig begäran om att få byta kategori.

Om kund efter en sådan begäran kategoriseras som professionell kund leder det till att kundskyddet minskar exempelvis genom att Bolaget kommer att begränsa sin information till kunden.

Kommunikation

Bolaget kommunicerar på svenska med kunden. Kommunikation sker via brev, e-mail, telefon samt vid personligt möte.

Investerarskydd

Bolagets verksamhet omfattas av lagen (1999:158) om investerarskydd och under de förutsättningar som anges i lagen kan kunder vara berättigade till ersättning av staten om Bolaget går i konkurs. Den maximala ersättningen som en kund kan få från investerarskyddet uppgår till 250 000 kr. Investerarskyddet administreras av Riksgälden. Mer information om in investerarskyddet finns på www.riksgalden.se

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och Bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget eller mellan två eller flera kunder.

När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:

 • Kommer Bolaget, dess ägare eller en av Bolagens anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad?

 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning?

 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps- intressen framför kundens intressen?

 • Bedriver Bolaget, dess ägare eller anställda samma slag av verksamhet som kunden?

 • Tar Bolaget, dess ägare eller anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?

Bolaget har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter och även angett hur dessa ska hanteras. För att säkerställa att de identifierade intressekonflikterna hanteras på ett lämpligt sätt har Bolaget beslutat om ett antal interna regler som gäller för de anställda i Bolaget. Förutom Bolagets regler om identifiering och hantering av intressekonflikter har Bolaget beslutat om följande interna regler: ersättningspolicy, etiska regler, regler för anställdas och deras närståendes egna värdepappersaffärer och regler för bästa utförande, placering och förmedling av order. Förutom dessa regler har Bolaget ytterligare interna regler som syftar till att Bolaget ska tillvarata kundernas intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt samt så att allmänhetens förtroende för Bolaget och värdepappersmarknaden upprätthålls.

Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och Bolaget inte har kunnat vidta åtgärder för att undvika denna, ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investerings- eller sidotjänst för kundens räkning.

Mer information om Bolagets riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter lämnas ut till kunden på dennes begäran.

Utebliven passandebedömning

När en kund på eget initiativ lämnar order avseende okomplicerade finansiella instrument kommer Bolaget att vidarebefordra eller utföra orden utan att bedöma om den begärda investeringen passar kunden.

Utförande och förmedling av order

Bolaget har fastställt nedanstående riktlinjer om bästa utförande och förmedling av order. Kund godkänner dessa riktlinjer genom att motta denna information och därefter genomföra en transaktion. För att löpande säkerställa att genomförande av order sker på bästa möjliga sätt och med bästa möjliga resultat för kunderna ska Bolaget minst en gång per år göra en översyn av dessa riktlinjer. Bolaget kommer via sin hemsida att informera kunderna om varje väsentlig förändring av dessa riktlinjer. Informationen kommer att finnas på www.eminova.se.

1. Allmänt

Ett värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder vid utförande av order av finansiella instrument. Detta dokument innehåller information om de riktlinjer som Bolaget infört för att söka åstadkomma bästa möjliga resultat. Även om riktlinjerna förväntas åstadkomma bästa möjliga resultat för kunderna kan det inte garanteras att det under alla omständigheter går att åstadkomma detta för varje enskild transaktion.

När Bolaget i primärmarknadstransaktioner medverkar genom att placera finansiella instrument för en emittents räkning och ta emot teckningsanmälningar från investerare tillhandahåller Bolaget två tjänster, dels placering av finansiella instrument utan fast åtagande gentemot emittenten, dels utförande av order gentemot investerare

Bolaget tillhandahåller även mottagande och vidareförmedling av order av finansiella instrument.


2. Olika faktorers relativa vikt vid utförande av order

När Bolaget utför en kunds order tar Bolaget hänsyn till följande faktorer:

 • det pris som ordern troligen utförs till och tillhörande kostnader

 • snabbhet och sannolikhet av både utförande och avveckling

 • orderns storlek och typ samt dess påverkan på marknaden

 • alla övriga hänsyn som Bolaget anser är relevanta vid utförande av ordern.

Om inte speciella omständigheter råder, kommer Bolagets prioritet vid orderutförande vara att åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av det totala beloppet som kunden ska betala eller erhålla

 

Pris

·       Ägarspridning och kontant nyemission

Den kurs, för vilken kunden tecknar aktier, är alltid på förväg fastställd av emittenten. Kursen skall framgå av ”villkor och anvisningar” i prospekt/ memorandum, utgivet av styrelsen i det emitterade bolaget, samt på anmälningssedeln. Kursen på de emitterade aktierna kan inte ändras under pågående emission.

·       Utjämningsprogram

Vid utjämningsprogram vidareförmedlar Bolaget erbjudande från kundbolaget till befintliga aktieägare om att sälja av eller köpa aktier till närmsta handelspost. Köp och/eller försäljning genomförs därefter till en kurs som är fördefinierad. Kursen beräknas normalt fram som en genomsnittlig kurs under ett i förväg bestämt antal handelsdagar. Kunden skall i förväg underrättas om hur kursen kommer att beräknas fram, och den tidsperiod som ligger till grund för kurssättningen.

 

Kostnad

·       Investerare

Bolaget tar normalt inte ut någon avgift av de som tecknar aktier i emissioner eller deltar i ett utjämningspro-gram. I vissa fall kan det förekomma att aktietecknaren även skall betala courtage. Courtagets storlek fast-ställs av emittenten. Om courtage utgår skall detta framgå i prospekt/ memorandum, utgivet av styrelsen i det emitterade bolaget samt på anmälningssedeln.

·       Emittenter

Kostnaden för de bolag som anlitar Bolaget skall vara tydligt specificerade i offert och avtal.

 

Snabbhet

·       Teckning och tilldelning

De som tecknar aktier i en emission är bundna av den teckningstid som emittenten har förutbestämt. Vid teckningstidens slut beslutar emittenten vilka som skall få tilldelning i emissionen. I de fall ”först till kvarn”-principen tillämpas, skall detta framgå av villkor och anvisningar i prospekt/ memorandum, utgivet av styrelsen i det emitterade bolaget, samt på anmälningssedeln. Om emissionen blir övertecknad skall det framgå i villkor och anvisningar hur tilldelning kommer att ske. Tilldelning beslutas alltid av styrelsen i det emitterande bolaget.

 

·       Stängning

När emissionen är stängd beställer Bolaget ett revisorsintyg för emittentens räkning samt upprättar en teckningslista. Bankintyg och teckningslista skickas till emittenten. Emittenten skall omgående skicka in en emissionsbeställning till Bolagsverket samt bifogar emissionsbeslut och revisorsintyg. När emissionen är registrerad hos Bolagsverket beställer Bolaget det aktuella antalet aktier hos Euroclear. Därefter bokar Euroclear in aktierna på ett värdepapperskonto i Bolagets namn. Bolaget skall alltid sträva efter att leverera aktierna till aktietecknarna senast nästkommande dag.

 

I denna process kan inte Bolaget påverka tidsförloppet utan endast säkerställa att aktierna levereras så snart som möjligt.

Bolaget skall alltid eftersträva en snabb, säker och effektiv handläggning för att på bästa sätt tillvarata investerarnas och emittenternas intressen.

 

Sannolikhet för utförande och avveckling

·       Emissioner

Det skall tydligt framgå i villkor och anvisningar huruvida emittenten förbehåller sig rätten att avbryta erbjudandet i förtid alternativ förlänga detsamma. Det skall även framgå under vilka förutsättningar detta förbehåll är gällande.

Bolaget skall sträva efter att hålla sig uppdaterad huruvida erbjudandet kan komma att avbrytas eller förlängas. Bolaget skall vidare tillse att sådan information som är av betydelse för investerare skall finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

Tecknares godkännande

Den som avser att teckna aktier vid nyemission lägger order (eg. anmäler intresse för teckning) på en för det emitterande bolaget särskilt framtagen anmälningssedel. Genom att underteckna anmälningssedeln godkänner tecknaren att Eminova tecknar aktier för dennes räkning.

 • Bolaget skall tillse att anmälningssedel är korrekt ifylld och undertecknad innan aktieteckning får ske.
 • Bolaget skall tillse att det på anmälningssedeln finns relevant information avseende aktieteckningen samt hänvisning till eventuellt prospekt/memorandum eller annan tillämplig källa där investeraren kan erhålla information av betydelse för en investering.

 

Avräkningsnota

Bolaget skall efter beslutad tilldelning omgående sända avräkningsnota till aktietecknaren. På avräkningsnotan skall det tydligt framgå det antal aktier som har tilldelats samt det belopp som skall betalas.

 

Hantering av kundorder

Bolaget fattar aldrig beslut om tilldelning i en emission. Tilldelning beslutas alltid av styrelsen i det emitterande bolaget.

 

3. Förmedling av order

Bolaget förmedlar order till andra institut för utförande.

 

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order vidarebefordras. Orderns storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt andra omständigheter som enligt Bolagets bedömning är relevanta för en viss order.

I den mån det är möjligt kommer Bolaget att tillmäta priset störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m., kan Bolaget komma att ta större hänsyn till andra faktorer, t.ex. om ordern på grund av sin storlek eller typenligt Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten för att den blir utförd eller kan avvecklas eller om det av andra skäl är relevant att tillmäta andra faktorer än priset större betydelse.

Bolaget strävar alltid efter att förmedling av order ska ske så snabbt, effektivt och rättvist som möjligt. Om inte speciella omständigheter råder kommer vid val av institut Bolagets prioritet vid orderförmedling vara att åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av det totala beloppet som kunden ska betala eller erhålla.

 

4. Specifik kundinstruktion

När en kund ger Bolaget en specifik instruktion för hur hela eller delar av en order ska utföras kommer ordern att utföras eller förmedlas enligt den instruktionen. I det fall en specifik instruktion lämnas ska Bolaget utföra eller förmedla ordern enligt kundens instruktion även om den strider mot dessa riktlinjer.

 

5. Marknadsaktörer

Bolaget ska en gång per år kontrollera att de institut till vilka order förmedlas har tillfredsställande riktlinjer för bästa orderutförande så att Bolaget kan uppfylla de krav som anges i regelverket. VD ansvarar för att kontrollen utförs

 

6. Störningar i marknaden, bristande tillgänglighet i tekniska system etc.

I vissa fall, såsom exempelvis vid avbrott i handeln, när en handelsplats makulerar affärer, vid störningar i marknaden, vid bristande tillgänglighet i tekniska system eller annat, kan det enligt Bolagets bedömning ligga i kundens bästa intresse att en order utförs eller förmedlas på något annat sätt än det som normalt används för det finansiella instrumentet ifråga. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden under rådande omständigheter

 

Lämnande av order och rapporter

Kund kan lämna order avseende aktier, teckningsoptioner eller obligationer vid personligt besök hos Bolaget eller genom att skicka brev eller e-post.

Bolaget rapporterar till emittent i enlighet med bestämmelser som anges i offert eller avtal. Rapportering till kund eller annan investerare som tecknar sig i emissionen sker genom att Bolaget skickar avräkningsnota på affären.

 

Skydd av kunders tillgångar

Kundens innehav av värdepapper och kontanta medel kan inte tas i anspråk vid en eventuell konkurs för Bolaget eller annan depåhållare/institut där tillgångarna förvaras. Kundernas värdepapper och kontanta medel hålls åtskilda från Bolagets eller depåhållarens/institutets egna tillgångar. Om den bank där kundens kontanta medel är insatta på klientmedelskonto går i konkurs inträder insättningsgarantin. Det maximala belopp som en kund kan få från insättningsgarantin uppgår till motvärdet i svenska kronor av 100 000 EURO. Insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksgalden.se

 

Avgifter och ersättningar

Bolaget fakturerar emittenter för de tjänster som Bolaget utför enligt offert eller annat avtal.

Investerare som tecknar sig i emissioner kan komma att betala courtage för genomförd affär. Courtagets storlek bestäms av emittenten och betalas till Bolaget.

Bolaget lämnar ytterligare information om avgifter och ersättningar på kunds begäran.

 

Klagomålshantering

Kund eller investerare som är missnöjd med Bolagets tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige, verkställande direktören Gunnar Dahlman, telefon direkt: 08-684 211 01, mobil 070-483 26 01, e-post: gunnar.dahlman@eminova.se eller per brev. Se även ytterligare information på Bolagets hemsida.

Kund eller investerare som är konsument kan också erhålla vägledning från:
Konsumenternas Bank och finansbyrå och Försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 - 22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Kund eller investerare som är konsument kan även få vägledning från den kommunala konsumentvägledningen.

 

Tvist

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin sak prövad. Konsumenter har också möjlighet att få sin sak prövad av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, box 174, 101 23 Stockholm, e-post arn@arn.se, hemsida www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

 

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda individens personliga integritet. För att kunna fullgöra sina uppgifter behöver Bolaget inhämta, bearbeta och i vissa fall lämna ut personuppgifter rörande de personer som finns registrerade hos Bolaget. De uppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot myndigheter, kunder och investerare.

Enligt PuL har den registrerade rätt att begära information om och rättelse av registrerade personuppgifter. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Bolaget har en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till Bolagets adress och skall vara undertecknad.

 

Tillsynsmyndighet och registrering

Finansinspektionen
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Fax: 08-24 13 35
Hemsida: www.fi.se
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se
Bolagsverket är registrerings-myndighet för bl.a. värdepappersbolag.

 

Ändringar och uppdateringar

Ändringar och uppdateringar av denna information publiceras på Bolagets hemsida www.eminova.se och gäller från och med dagen efter publiceringsdagen.