Några korta ord om oss

Vår verksamhet

Med en god och personlig service står Eminova till förfogande för alla bolag som avser genomföra någon form av värdpapperstransaktion.

Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp utgör några av affärslivets mest spännande och väsentliga moment. De kanske inte sker så ofta i varje enskilt bolag, men när de skall genomföras måste transaktionerna ske med precision, i tid och till förutsägbara kostnader.

Våra medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av de flesta typer av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-relaterad rådgivning. Våra kunder utgörs av listade företag eller bolag vars aktie står inför listning eller börsnotering, men även familjeföretag och spännande start-ups drar nytta av våra tjänster.

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet från olika befattningar på aktiemarknaden. Vi delar en samsyn kring etik, affärsmetoder och respekt för de aktieägarvärden som våra klientföretag representerar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, oavsett hur konkreta eller hur nära förestående dina planer är. Du får en kopp kaffe i en opretentiös miljö, och tillsammans kan vi diskutera hur dina idéer kan realiseras på bästa sätt.

Vi lever på att ge bra råd. Därför vill vi lyssna på dig först!

Kärnprimärkapital i kk 181231
Eget kapital 4 526
Immateriella tillgångar 0
Uppskjuten skattefordran -
Kärnprimärkapital 4 526
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 4 526
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 4 526
Riskexponeringsbelopp enligt art 92 i EU-förordningen  
Kreditrisker, total riskvägd exponering 6 523
25% av fasta omkostnader uppräknade med 12,5 29 399
Totalt riskexponeringsbelopp 29 399
Kapitalrelationer och buffertkrav  
Kärnprimärkapitalrelation, % > 4,5 % 15,40 %
Primärkapitalrelation, % > 6,0 % 15,40 %
Total kapitalrelation, % > 8,0 % 15,40 %
Krav på Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %) 735

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

Nedan beskrivs Eminova Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).

Eminova Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Eminova Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden.

Eminova Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 4,7 Mkr. Och kortfristiga fordringar > 11,54 Mkr, Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 292 %

Våra tillstånd

Eminova Fondkommission AB står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd

Investment solutions

Tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument;
  (2 kap. 1 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag;
  (2 kap. 1 § 2, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  (2 kap. 1 § 7, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Investment solutions

Tillstånd att som sidotjänst

 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet;
  (2 kap. 2 § 1, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • lämna råd till företag och kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp;
  (2 kap. 2 § 3 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Investment solutions

Tillstånd att som annan sidoverksamhet

 • bedriva verksamhet som Certified Adviser
  (2 kap. 3 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden)

Bolagsstyrning

1. Information om hur bolaget styrs
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande, Pär Dahlman, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör, Gunnar Dahlman, sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen riskfunktion, funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Styrelsen i Eminova gör bedömningen att Eminovas arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

2. Riskfunktion
Bolaget har gett DLA Piper advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Huvudansvarig är Alf-Peter Svensson. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU). IKLU:n uppdaterars vid behov och minst en gång per år. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

3. Funktion för regelefterlevnad
Bolaget har gett DLA Piper Advokatbyrå i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad åt bolaget. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

4. Internrevision
Bolaget har gett Pär Grönvall i uppdrag att vara internrevisor.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevisorn utformar även tillsammans med bolaget den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

5. Externrevision
Uppdraget som extern revisor har lämnats till Lüsch & Co revision. Huvudansvarig är revisorn Leif Lüsch. Externrevisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.

Team

Gunnar Dahlman

VD


Gunnar har arbetat i värdepappersbolag sedan 1989 med bl.a. Backoffice aktiemäkleri och Corporate Finance. Gunnar har genomfört mer än 500 transaktioner inom Corporate Financeområdet bl.a. Euroclearanslutningar, listningar/noteringar, uppköp, apportemissioner, private placements, företrädesemissioner samt publika nyemissioner m.m.

Invald i styrelsen 2012.

Michaela Säterfält

Administrativ Chef


Therése Söderström


Annelie Håkansson


Jonas Hemmingson

Rådgivare Corporate Finance


Alexander Klingensjö

Rådgivare Corporate Finance


Styrelse

Pär Dahlman

Styrelseordförande


Eva Riben

Ledamot


Gunnar Dahlman

Ledamot


Ersättningspolicy

Eminova Fondkommission AB (”Bolaget”) har mot bakgrund av 9 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, FFFS 2011:1 samt artikel 27 i förordning (EU) 2017/565 fastställt denna ersättningspolicy 2019-02-19.

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, vilken upprätthåller funktionen för regelefterlevnad enligt uppdragsavtal, har bistått vid utarbetandet av ersättningspolicyn.

Bolaget och Eminova Holding, samt Life Science utgör en konsoliderad situation.

Bolaget är skyldigt att tillämpa dessa riktlinjer på gruppnivå. Det innebär att vid bedömning av Bolagets finansiella förmåga avses den finansiella förmågan på konsoliderad nivå.

Syfte

Syftet med denna policy att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande. Policyn syftar även till att motverka att personalen belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Det ska därför finnas en balans mellan fast och variabel ersättning vilken ska upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte skapar incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Bolagets intressen till potentiell skada för kundens intressen.

Verksamhet

Bolaget är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § 1, 2 och 7, 2 kap. 2 § 1 och 3 samt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget tillhandahåller aktierelaterade tjänster till bolag och investerare.

Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av arvode från Bolagets kunder. Bolagets kostnader utgörs främst av personalkostnader, lokalkostnader samt kostnader för tjänsteleverantörer och marknads-föring. Bolaget har idag fem anställda.

Definitioner

Bolagets verkställande ledning omfattar VD. Anställda som har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil består av VD.  

Förbud mot vissa ersättningsformer

Bolagets ersättningsmodell är implementerad i syfte att minimera risken för intressekonflikter och därmed skapas förutsättningar för att Bolaget ska kunna uppfylla sina skyldigheter att agera i kundernas intresse.

 

I Bolaget råder förbud mot följande former av ersättningssystem. Incitament för ersättning

 • Får inte till övervägande del vara beroende av kvantitativa kriterier. Kvalitativa kriterier ska väga tungt när ersättningsnivån ska bedömas,
 • Får inte vara utformade så att det skapar intressekonflikter som kan leda till att anställda gynnar sina egna intressen eller Bolagets intressen till potentiell nackdel för kunderna,
 • Får inte utformas så att fast ersättning kan variera (upp och ned) utifrån den anställdes förmåga att uppnå Bolagets intäktsmål, exempelvis genom att villkoren för rörlig ersättning innebär att den anställdes fasta ersättning minskar kraftigt om målen inte uppnås.

Omfattning och allmänna ersättningsprinciper

Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda. Funktionerna för regelefterlevnad, internrevision och riskhantering är inte anställda av Bolaget och omfattas därmed inte av denna policy.

Fast ersättning

Samtliga anställda erhåller fast lön. Med fast ersättning menas ersättning med ett i förväg fastställt belopp (fast lön, pensionsförmåner, bilersättning och liknande förmåner). Fast ersättning ska vara marknadsmässig och vara baserad på befattningshavarens kompetens, ansvarsområden samt arbetsuppgifter.

 

Vid lönerevision ska, förutom det som sagts ovan, den anställdes arbetsinsats bedömas utifrån

 • noggrannhet,
 • initiativförmåga,
 • kundnöjdhet,
 • regelefterlevnad, och
 • samarbetsförmåga

Rörlig ersättning

För att bonus ska betalas ut till de anställda ska följande förutsättningar vara uppfyllda. Eventuell bonus är inte pensionsgrundande.

Finansiella kriterier

 • Resultatet för verksamhetsåret ska enligt fastställd årsredovisning uppgå till ett belopp som årligen fastställs av styrelsen för att bonus ska utgå.
 • Utbetalning av bonus får inte ske om det skulle innebära att Bolaget inte kan uppfylla de kapitalkrav som gäller för Bolaget

Icke finansiella kriterier

Den anställde ska ha efterlevt de externa och interna regler som gäller för Bolagets verksamhet. Den anställde ska även ha bidragit till

 • att stärka Bolaget varumärke genom att uppträda professionellt och leverera hög service till kunder och samarbetspartners
 • att Bolaget har nöjda kunder
 • att lämna förslag på förbättringar av verksamheten som kan skapa ett mervärde för kunder och/eller för Bolaget
 • att inga kundklagomål har resulterat i ersättningsskyldighet för Bolaget

Den anställde behöver inte ha bidragit med samtliga dessa kriterier för att bonus ska utgå. Bolaget ska göra en samlad bedömning av varje anställds möjlighet att lämna dessa bidrag utifrån den anställdes arbetsuppgifter, bakgrund, kompetens och ansvarsområde.

Maximal bonus

Bonus till enskild anställd får inte uppgå till mer än två månadslöner.

Garanterad rörlig ersättning

Garanterad rörlig ersättning får endast lämnas i samband med nyanställning och ska vara begränsad till den anställdes första anställningsår.

Ersättning vid anställningens upphörande

Samtliga anställningsavtal gäller tills vidare och kan sägas upp enligt de regler som gäller enligt lagen om anställningsskydd. Den längsta uppsägningstiden är nio månader. Några andra förmåner utgår inte vid uppsägning.

Beredning av ersättningsbeslut

Styrelsens ordförande har utsetts som ansvarig för att bereda styrelsebeslut om ersättning till den verkställande ledningen d.v.s. VD samt om vilka åtgärder som bör vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn inför beslut av styrelsen. Ordförande ska även bereda ärenden som rör bonussystemet. Ordförande får inte ingå i Bolagets verkställande ledning och ska ha tillräcklig kunskap i frågor om riskhantering och ersättning.    

Beslut om ersättningar

 • Styrelsen ska besluta om fast ersättning till VD och besluta om bonus och utbetalning av bonus till anställda. 
 • Beslut om fast ersättning till andra anställda fattas av VD.
 • Ersättning till ledamöterna i styrelsen beslutas av bolagsstämman.

Uppskjutande och utbetalning av rörlig ersättning

Minst 40 procent av bonus (rörlig ersättning) till VD ska skjutas upp i tre år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till honom under förutsättning av att den totala rörliga ersättningen uppgår till minst 100 000 kr eller mer.

Utbetalning av uppskjuten ersättning får ske en gång om året jämt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen får göras ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades. Bolaget garanterar inte utbetalning av uppskjuten ersättning.

Justering av uppskjuten ersättning

Uppskjuten ersättning får bara betalas ut om det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation på konsoliderade nivå och motiverat med hänsyn till den anställdes resultat. Om det inte är försvarbart eller motiverat kan den uppskjutna delen helt eller delvis falla bort.

Risksäkringsstrategier

Det är inte tillåtet för Bolagets anställda att använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller förfaller. Alla anställda ska skriftligen förbinda sig att inte använda sig av sådana strategier.

Uppföljning och kontroll

Internrevisorn ska minst en gång per år granska om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med denna policy.  Rapportering till styrelsen rörande resultatet av granskningen ska ske minst en gång per år och då senast i samband med att årsredovisningen fastställs. Resultatet av granskningen bör, när det behövs, omgående tillställas styrelsen.

VDs kontroll ansvar

VD skall ansvara för den dagliga tillämpningen av denna policy och för övervakningen av efterlevnads-risker relaterade till vad som anges i policyn.

Information till anställda

Alla anställda ska informeras om innehållet i denna policy och hur de anställdas resultat bedöms. Alla anställda ska också informeras om de finansiella och icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning.

Offentliggörande av uppgifter om ersättningar

Bolaget ska på sin hemsida offentliggöra hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs enligt FFFS 2011:1. Offentliggörandet ska ske i enlighet med artikel 450 i Tillsynsförordningen EU 575/2013 i tillämpliga delar.

Mångfalds- och rekryteringspolicy

Eminova Fondkommission AB ("Bolaget") har i enlighet med 3 kap. 2 § FFFS 2017:2 fastställt följande Mångfalds- och rekryteringspolicy 2019-02-19.

Inledning

Värdepappersinstitut ska när det tillsätter styrelseledamöter beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper och för detta ändamål ha en policy för att främja mångfald i styrelsen.

Vad som sägs om styrelseledamöter i denna policy ska även gälla för eventuella styrelsesuppleanter.

Styrelsens sammansättning och storlek

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Vid val av ledamöter ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls- och affärsförhållanden samt legala förutsättningar som råder på de marknadsområden där bolagets verksamhet bedrivs.

Styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de valda ledamöternas kompetens, erfarenhet, utbildning och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Bolaget strävar efter att ha minst en oberoende styrelseledamot.

Styrelsens ordförande

Förutom vad som i övrigt framgår av denna policy ska styrelsens ordförande ha tidigare erfarenhet av att leda styrelsearbetet i ett finansiellt företag eller ha annan likvärdig erfarenhet.

Av 8 kap. 8a § lagen om värdepappersmarknaden framgår att styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör sina skyldigheter enligt arbetsordningen och att det finns skriftliga instruktioner som anger arbetsfördelningen mellan bolagsorganen. Ordföranden ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra dessa uppgifter.

Andra uppdrag

Styrelseledamot ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag i Bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Styrelseledamot får utöver uppdraget som ledamot i Bolaget ha det antal uppdrag som styrelseledamot i andra företag som bedöms lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet samt till arten, omfattningen och komplexiteten hos Bolagets verksamhet.

Ledamot ska anmäla sina styrelseuppdrag i andra bolag på ett styrelsesammanträde. Det ankommer sedan på styrelsen att bedöma dels om något uppdrag inte kan anses lämpligt dels om ledamoten trots sina övriga uppdrag har förutsättningar att avsätta tillräcklig tid för att fullgöra sitt uppdrag i Bolaget.   

Oberoende ledamöter

För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till Bolaget eller bolagsledningen. En ledamot är inte att anse som oberoende om ledamoten

 • är anställd i Bolaget eller i närstående bolag
 • har haft sådan anställning under de senaste tre åren
 • är närstående till person i ledningen för Bolaget eller i närstående bolag
 • erhåller inte obetydlig ersättning från Bolaget utöver styrelsearvodet
 • har omfattande affärsförbindelser eller representerar en part som har omfattande affärsförbindelser med bolaget eller närstående bolag

Minst en av de ledamöter som anses oberoende enligt ovan ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En styrelseledamot som representerar en större aktieägare eller är anställd eller styrelseledamot i ett företag som är en större aktieägare ska inte anses oberoende. Med större aktieägare menas en ägare som genom direkt eller indirekt ägande i Bolaget representerar tio procent eller mer av kapital eller röster eller vars innehav möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen i Bolaget.

Enbart det förhållandet att en styrelseledamot har styrelseuppdrag i fler än ett bolag inom en eventuell koncern eller företagsgrupp medför inte att ledamoten diskvalificeras från att anses som oberoende.

Kravprofil

Inför val av ny ledamot ska styrelsen formulera en kravprofil för den nye ledamoten.  Vid utformandet av kravprofilen ska hänsyn tas till de kriterier som angivits i denna policy och till vilken kompetens och erfarenhet som kvarvarande ledamöter besitter. Därefter ska övervägas om styrelsens kompetens behöver breddas så att ny kompetens tillförs styrelsen.

Rekommendation

Styrelsen ska överlämna denna policy till bolagsstämman och styrelsen rekommenderar stämman att vid val av ny styrelseledamot ta hänsyn till det som anges i denna policy.

Inför bolagsstämma som ska behandla fråga om utseende av ny styrelseledamot ska styrelsen till stämman överlämna omnämnda kravprofil.

Riktlinjer för riskhantering och hantering av operativa risker

Eminova Fondkommission AB ("Bolaget") har mot bakgrund av Artikel 23 i förordning (EU) 2017/565, 3 kap. 7-9 §§ FFFS 2017:2 och 2 kap. 2 § FFFS 2014:4 fastställt följande riktlinjer för riskhantering och hantering av operativa risker 2019-02-19.

Bolaget har en instruktion för att bedöma kapitalbehovet under Basel II (Process för IKLU).

1. Inledning

För att bedriva en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste Bolaget ha en väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker i verksamheten kan hanteras på ett effek­tivt sätt.

Bolaget ska därför se till att

 1. Dels ha aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, dels vid behov fastställa den risknivå som det kan acceptera, och
 2. Anta effektiva rutiner, metoder och mekanismer för att, mot bakgrund av risknivån i 1, hantera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system.

Bolaget ska även kontrollera

 1. Att riktlinjer och rutiner enligt första stycket 1 är lämpliga och effektiva,
 2. I vilken utsträckning bolaget och dess anställda följer de rutiner, metoder och mekanismer som ska antas enligt första stycket 2, och
 1. Att åtgärder som bolaget vidtagit för att avhjälpa eventuella brister i riktlinjer, rutiner, metoder och mekanismer samt de anställdas tillämpning av dessa, är lämpliga och effektiva.

2. Riskhanteringsfunktion

Bolaget har utkontrakterat funktionen för riskhantering. Funktionen är oberoende av Bolagets operativa verksamhet. Funktionen för riskhantering ansvarar för att Bolaget uppfyller kraven på riskhantering.  Alf-Peter Svensson (Advokatfirma DLA Piper KB), är utsedd till riskhanteringsfunktion i Bolaget.

2.1    Ansvar och rapportering

Riskhanteringsfunktionen ska implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som fastställs i verksamheten.  Riskhanteringsfunktionen ska lämna råd samt regelbundet och åtminstone årligen skriftligen rapportera till Bolagets styrelse och verkställande direktör (VD) om de områden som omfattas av bestämmelserna om riskhantering. Rapporterna ska bl.a. innehålla uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuella brister i riskhanteringen. I händelse av att sådana risker, som kan anses äventyra Bolagets verksamhet, identifieras ska riskhanteringsfunktionen utan dröjsmål informera Bolagets verkställande direktör och styrelse samt Bolagets funktion för regelefterlevnad. Övervägande ska härvid också göras av Riskhanteringsfunktionen, i samråd med VD och funktion för regelefterlevnad om rapportering till Finansinspektionen ska ske i enlighet med Bolagets Riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

2.2 Kapitalkrav m.m.

Riskhanteringsfunktionen följer löpande upp beräkning, värdering och upprätthållandet av kapitalkraven. Riskhanteringsfunktionen gör, för denna kapitalutvärdering, löpande avstämningar med Bolagets VD.

Riskhanteringsfunktionen ska inför Bolagets ordinarie styrelsemöten utvärdera, beräkna och värdera Bolagets exponeringar mot risker. Riskhanteringsfunktionen inhämtar den information som anses nödvändig för denna utvärderings genomförande från Bolagets VD. Resultatet av denna utvärdering ska dokumenteras skriftligen i den riskhanteringsrapport som Riskhanteringsfunktionen ska upprätta.

2.3 Extern rapportering 

Bolaget offentliggör information om kapitaltäckning och likviditetssituation enligt FFFS 2014:12 och FFFS 2010:7 i Bolagets årsredovisning.

3.  Risker i verksamheten

Bolaget har identifierat följande huvudsakliga riskområden där Bolaget på olika sätt är expone­rad för risk.

3.1 Marknadsrisk

Med marknadsrisk avses den risk som föreligger för att Bolagets kapital ska urholkas i värde på grund av marknadsrörelser. Medel ska huvudsakligen förvaltas genom en försiktig placering såsom genom bankinlåning och daglighandlade räntefonder. Alla investeringar ska löpande följas upp vad gäller risk, orealiserat resultat, marknadsvärde samt krav på kapitaltäckning. Tillgångarnas värde kan fluktuera över tiden. Det kan innebära att kapitaltäckningskraven för kreditrisken varierar. Bolaget hanterar detta genom att ha en rutin för att värdera tillgångarna.

Bolagets ekonomifunktion underrättar VD och riskhanteringsfunktionen löpande om värderingen på bolagets olika innehav.

Bolagets verksamhet med tillhörande tillstånd är av den omfattningen att exponering mot marknadsrisker inte föreligger. Riskhanteringsfunktionen ska löpande följa upp Bolagets exponering mot marknadsrisker.

3.2 Kreditrisk

Med kreditrisk definieras risken för förlust på grund av att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot bolaget.

Kreditgivning förekommer inte Bolagets verksamhet, vilket innebär att Bolaget inte kommer att ha några egentliga kreditrisker. Motpartsrisker uppstår i samband med normala fordringar på kunder, leverantörer och motparter etc. Bolagets kreditrisk uppstår i samband med normala fordringar på kunder etc.

Kredit- och motpartsriskerna förebyggs genom avtalsdokumentation. Bolagets kreditrisker består främst av kundfordringar och insatta medel hos kreditinstitut. Risken för att en motpart fallerar anses låg.

För att säkerställa betalning för vissa uppdrag, kommer bolaget att så långt som möjligt kräva viss förskottsbetalning samt ta betalt för tjänsterna genom avdrag från emissionslikvid.

Bolagets ekonomifunktion underrättar VD när betalningsdröjsmål från kund avseende faktura föreligger

Riskhanteringsfunktionsansvarig ska löpande följa upp bolagets exponering mot kreditrisker och marknadsrisker.  Riskhanteringsfunktionen ska löpande följa upp kreditvärderingen för Bolagets institut avseende bl.a. bankinlåning.

3.3 Operativ risk

Inom området operativ risk finns sannolikt bolagets huvudsakliga risker. Det kan handla om admi­nistrativa brister, brister i utförandet av tjänster, tekniska problem, bristande rutiner vid investeringsrådgivning, legala risker samt andra compliancerelaterade risker.

Bolaget har två parallella processer för att identifiera, mäta och hantera operativ risk i verksamheten, löpande incidentrapportering och årlig workshop avseende operativ risk.

Inträffade incidenter ska rapporteras till riskansvarig. VD fattar beslut om vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. Incidentrapportering är en bakåtblickande process som fångar upp operativa risker som redan har inträffat.

Den årliga workshopen avseende operativ risk initieras och leds av riskansvarig och syftar till att Bolaget ska identifiera potentiella operativa risker som kan komma att inträffa. Potentiella risker klassificeras sedan utifrån sannolikheten för att de inträffar och konsekvensen av om de inträffar. Åtminstone följande områden ska behandlas under work shopen

 • Operativa risker i bolagets produkter, tjänster, funktioner och IT-system samt i samband med förändringar av dessa exempelvis tillhandahållande av nya produkter/tjänster eller förändringar av IT-systemen
 • Operativa risker i processerna där det finns det risk för betydande förluster på grund av t.ex. misstag, manipulering av information eller möjlighet att dölja felbedömningar och förluster
 • Operativa risker på grund av intressekonflikter som kan finnas i förhållande till kunder, leverantörer, motparter eller ägarföreträdare
 • Operativa risker som kan uppkomma i samband med uppdatering av befattningsbeskrivningar, mandat eller limiter
 • Operativa risker som kan uppstå vid nyanställning av personal
 • Operativa risker på grund av outsourcad verksamhet
 • Operativa risker som kan uppstå till följd av att verksamheten inte följer förekommande regelverk eller gällande avtal

För bolagets mest allvarliga operativa risker ska utformas konkreta åtgärdsförslag som syftar till att minska sannolikheten för att riskerna inträffar eller konsekvensen givet att de inträffar. Workshopen avseende operativ risk är en framåtblickande process som syftar till att identifiera potentiella operativa risker och därmed skapa förutsättningar för att vidta åtgärder som syftar till att sänka bolagets operativa riskprofil.

Riskansvarig ska dokumentera de operativa risker som identifieras och ansvarar för att dessa risker värderas löpande.

Rutin för incidentrapportering

Anställda är skyldiga att rapportera incidenter till bolaget. Rapporteringen ska ske i enlighet med bolagets incidentrapporteringsrutin.

Riskvärdering

Sannolikheten för att en operativ risk inträffar och konsekvensen av att den verkligen inträffar ska värderas utifrån en fyraradig skala. Genom att multiplicera den bedömda sannoliken med den bedömda konsekvensen erhålls ett riskvärde som anger hur stor risken bedöms vara.

Bolaget ska kontinuerligt arbeta för att minska riskerna i verksamheten. Bolagets målsättning är att det genomsnittliga riskvärdet för bolagets samtliga operativa risker inte ska överstiga riskvärdet 6. Om medelvärdet för samtliga operativa risker överskrids eller om riskvärdet för en enskild operativ risk bedöms vara 8 eller däröver ska konkreta åtgärder vidtas för att minska risken och en tidsplan anges för när åtgärderna ska vara genomförda.

Riskansvarig ansvarar för uppföljning av bolagets risknivå avseende operativa risker och för att beslutade åtgärder för att minska de operativa riskerna genomförs.

Riskaptit

Det är styrelsens uppgift att fastställa en riskaptit för bolagets operativa risker. Styrelsen har beslutat att riskaptiten är begränsad till att acceptera de risker i verksamheten vars förväntade förluster kan täckas av bolagets löpande intjäningsförmåga.

Indikatorer och gränsvärden för operativa risker

Följande indikatorer som kan tyda på att de operativa riskerna ökar kan vara följande

 • Kundklagomål
 • Antalet incidenter ökar eller typen av incidenter förändras
 • Funktionerna för compliance, riskhantering eller internrevision har rapporterat väsentliga brister i verksamheten
 • Andra för bolaget mindre sannolika indikatorer kan vara frekventa omorganisationer, större verksamhetsförändringar, hög personalomsättning eller många vakanta tjänster

Om det finns tecken på att de operativa riskerna ökar ska en extra workshop hållas för att identifiera eventuellt nya operativa risker eller att vissa operativa risker ska åsättas ett högre riskvärde än tidigare.

I verksamheten har bland annat följande operativa risker identifierats:

3.3.1 Avsaknad av kunddokumentation och avtal m.m.

Verksamheten inom bolaget består huvudsakligen i genomförande av ägarspridning och emissioner, prospekt och memorandumskrivningar, erbjuda tjänsten som certified advicer samt liknande frågor. Uppdragen är i huvudsak administrativa och för att i möjligaste mån undvika brister i detta avseende ska riskerna för administrativa eller legala fel på grund av avsaknad av erforderlig kunddokumentation och kundavtal begränsas genom att bolaget upprättat processbeskrivningar för nya kunder och avtal. Avtal ska upprättas med samtliga kunder.

3.3.2 Felaktig eller bristfällig rådgivning med risk för skadeståndskrav mot Bolaget.

Bolaget lämnar råd till bolag avseende olika former av emissioner och upprättande av prospekt och memorandumskrivningar. Varje råd som lämnas innehåller en potentiell risk för att drabbas av skadeståndsansvar varför det är av yttersta vikt att rådgivningen ska dokumenteras i enlighet med det regelverk som omger verksamheten. För att begränsa risken för fel i samband med rådgivning ska samtliga avtal granskas av compliance-funktionen. Exponering mot denna risk begränsas även med beloppsbegränsningar samt genom friskrivningsklausuler i samtliga avtal avseende rådgivning. Vidare begränsas denna risk genom ansvarförsäkringsskydd.

3.3.3 Spridning av konfidentiell information samt insiderinformation.

Bolaget hanterar känslig och konfidentiell information om bolag vilken inte får spridas. Spridning av konfidentiell information kan leda till negativa konsekvenser för kunderna och skadeståndsanspråk. För att begränsa risken för spridning av information så har samtliga anställda hos Bolaget har informerats om gällande regelverk och sekretessavtal tillämpas.

3.3.4 Informationssäkerhetsrisker

Med informationssäkerhetsrisker avses risker för ekonomiska och förtroendemässiga förluster som kan uppstå, på grund av brister i säkerheten inom framförallt datormiljön. Bolaget gör bedömningen att de största informationssäkerhetsriskerna framförallt handlar om förlust eller otillbörlig användning av informationen i Bolagets server. För att begränsa dessa risker har Bolaget utarbetat särskilda rutiner för IT-säkerhet och back up. Risken för dataintrång i syfte att komma åt affärskänslig information hanteras genom lösenordshantering.

3.3.5 Tekniska risker

Med tekniska risker avses risker för förluster till följ av brister i teknisk utrustning, såsom tele- och datakommunikation, säkerhetsutrustning m.m.

För att begränsa dessa risker, i form av driftsavbrott, har Bolaget utarbetat särskilda rutiner för IT-säkerhet och back up. I syfte att garantera oavbruten drift av verksamheten ska Bolaget vid var tid ha en kontinuitetsplan för att säkerställa att Bolagets verksamhet ska kunna bedrivas även vid operativa störningar såsom om dess ordinarie lokaler inte kan utnyttjas, nyckelpersoners frånvaro mm.

3.3.6 Administrativa risker

Med administrativa risker avses risker som kan uppkomma till följ av brister i administration av Bolaget och i administrationen av kundhanteringen. Sådana risker kan bestå av exempelvis felaktiga utbetalningar, felaktig bokföring eller brott mot lagar och förordningar, till exempel bokföringen och skattelagstiftningen. Fel i avstämning på klientmedelskonton, fel vid upprättande och distribution av avräkningsnotor, fel vid upprättande av teckningslista mm.

All verksamhet inom Bolaget genomsyras av att dualitet är väl inarbetad i Bolagets processer vilket minimerar de administrativa riskerna i stor utsträckning. Dualiteten innebär att ingen person ensam ska genomföra en administrativ åtgärd från början till slut utan varje åtgärd ska i något skede involvera åtminstone ytterligare en person.

För att begränsa de administrativa riskerna ska de kostnader som slutligt ska bäras av Bolaget, attesteras enligt bolagets attestordning. När det gäller kontroll av efterlevnaden av lagar och förordningar har styrelsen fastställt dels en arbetsordning för styrelsens arbete dels en instruktion för VD. Genom dessa dokument har ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD avseende bland annat rapportering och efterlevnad av exempelvis lagar och andra författningar tydliggjorts. Detta följs upp i styrelsearbetet på det sätt som framgår av ovan angivna dokument. Utöver detta har en särskild intern instruktion i form av en årskalender för intern rapportering antagits.

Personalens och styrelsens kunskapsnivå och medvetenhet om gällande rutiner och regelsystem samt medvetenhet om sin roll och sitt ansvar i Bolaget är viktigaste faktorerna för att skydda Bolaget från exponering mot administrativa risker. Det är VD:s ansvar att se till att relevant information ges till berörda medarbetare och styrelse i samband med att nya eller omarbetade regler och rutiner tillkommer. I dessa frågor har VD stöd av funktionen för regelefterlevnad.

3.3.7 Legala risker

Legala risker kan uppstå internt i Bolaget på grund av bristande kännedom om lagar, föreskrifter och andra bestämmelser samt rutiner vilka bildar ramarna för verksamheten. VD bär ansvaret för att hålla sig och sin personal informerad om förändringar i tillämplig lag och föreskrifter. I dessa frågor har VD stöd av funktionen för regelefterlevnad.

I samband med att Bolaget ingår avtal kan risker uppstå om avtalen inte belyser relevanta legala aspekter. Bolaget ska därför vid behov inhämta synpunkter på avtal från juridisk expertis och där så är möjligt utnyttja standardiserade avtal.

3.3.8 Övriga operativa risker 

I syfte att garantera oavbruten drift av verksamheten ska bolaget vid var tid ha en kontinuitetsplan för att säkerställa att Bolagets verksamhet ska kunna bedrivas även vid operativa störningar såsom om dess ordinarie lokaler inte kan utnyttjas, nyckelpersoners frånvaro mm. En övrig operativ risk är även brister i rutiner och nyckelpersonsberoende.

 • Förebyggs genom avtalsdokumentation och kontinuitetsplan. Åligger samtliga anställda som erhåller information om rubricerad risk att underrätta VD.
 • Förebyggs genom dokumenterade instruktioner på Bolagets samtliga processer samt dualitet.
 • Bolaget ska för sin verksamhet ha ett försäkringsskydd som väl uppfyller verksamhetens krav. Styrelsen ska minst en gång per år ompröva Bolagets försäkringsskydd.

3.4 Risker i pelare 2

Bolaget ska, förutom att ha en välfungerande löpande riskhantering, även upprätta metoder som möjliggör att Bolaget fortlöpande kan värdera och upprätthålla ett kapital som är tillräckligt för att även täcka de övriga risker som Bolaget har eller kan komma att bli utsatt för. Övriga risker ingår i Pelare 2 och kan utgöras av till exempel likviditetsrisker, ryktesrisker, strategiska risker samt intjäningsrisker. Riskhanteringsfunktionsansvarig ansvarar, förutom för den löpande riskhanteringen angiven i denna riktlinje, även för Bolagets process för interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). IKLUn syftar till att säkerställa att Bolaget har en kapitalbas som minst motsvarar kapitalkraven för identifierade risker under Pelare 1 samt pelare 2. Då Bolagets verksamhet kan komma att förändras över tiden åligger det VD samt styrelse att tillsammans med riskhanteringsfunktionen löpande genomföra bedömningar och värderingar av att Bolagets IKLU är anpassad till Bolagets aktuella verksamhet. De risker som Bolaget har identifierat inom pelare 2 framgår av bolagets riskutvärdering (Operational Risk Assessment)men sammanfattas kortfatt nedan.

3.4.1 Koncentrationsrisk

Med koncentrationsrisk avses att Bolagets engagemang är koncentrerat till ett fåtal kunder, till en viss bransch eller geografiskt område vilket leder till ökad sårbarhet för Bolaget.

Koncentrationsrisken ska begränsas genom att tillse att Bolagets intäkter kommer från ett större antal kunder spridna inom ett större geografiskt område. Detta görs genom att bolaget aktivt bearbetar nya kunder företrädesvis inom nya branscher eller geografiska områden.

3.4.2 Affärs – och intjäningsrisk 

Med affärs- och intjäningsrisk avses att löpande rörelseintäkter utvecklas sämre än förväntat.

Affärsrisken begränsas genom att Bolaget har flera affärsområden. Affärsrisken ska även begränsas genom att ha en diversifierad spridning av bolagets intäkter fördelat på flera mindre kundavtal istället för några få stora kundavtal. Vidare ska risken begränsas genom att eftersträva en låg nivå Bolagets fasta kostnader.

3.4.3 Ränterisk

Bolaget är inte känsligt för upplåning då Bolaget enbart finansieras med eget kapital. Ränterisken hanteras genom egen finansiering eller vid behov en begränsad extern finansiering i kombination med låga fasta kostnader.

3.4.4 Likviditetsrisk

Bolaget har fastställt särskilda riktlinjer för hantering av likviditetsrisker.

3.4.5 Strategisk risk

Med strategisk risk avses institutionella förändringar i form av regelverksändringar och förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar som kan inträffa.

Den strategiska risken ska hanteras bl. a genom att Bolaget följer och bevakar den legala utvecklingen samt marknadsutvecklingen inom Bolagets område, för att på så sätt vara förberedd för eventuella förändringar.

3.4.6 Ryktesrisk

Med ryktesrisk avses risken att Bolaget drabbas av dåligt rykte på grund av missnöjda kunder eller andra sprider ofördelaktiga uppgifter om Bolaget på marknaden, i media etc.

Ryktesrisken begränsas bl.a. genom god intern styrning och kontroll, samt kvalitetssäkring av alla affärer som görs genom Bolaget samt, genom kontinuerlig utvärdering av Bolagets samarbetspartners.

4 Intern kontroll

Bolagets verksamhet är av begränsad omfattning, men har fortfarande behov av en fungerande intern kontroll avseende riskhantering. Med intern styrning och kontroll menas en process genom vilken företagets styrelse, VD, ledning och annan personal skaffar sig rimlig säkerhet för att företagets mål med intern styrning och kontroll uppnås. Bolagets organisation omfattar en första linje i den löpande verksamheten, en andra linje genom Bolagets Riskhanterings- och regelefterlevnadsfunktion.

För att uppnå en effektiv intern kontroll är det Bolagets målsättning att så långt som möjligt ha inbyggda kontroller i verksamheten samtidigt som det ska eftersträva dualitet i alla centrala processer. Ansvar och arbetsfördelningen inom bolaget ska verka för att interna kontrollrutiner är effektiva och ändamålsenliga. I bolagets verksamhetssystem ska det framgå vem eller vilka som är ansvariga för bolagets olika arbetsområden.

VD och Riskhanteringsfunktionen ska vidta erforderliga åtgärder för att löpande upprätthålla en hög medvetenhet inom dessa områden. Bolagets interna regler ska normalt sett utvärderas och fastställas minst en gång per år av styrelsen i Bolaget.

Överträdelser som kan påverka Bolagets risk ska dokumenteras och rapporteras uppåt internt i organisationen till såväl VD och styrelsen. Ansvarig för rapporteringen till styrelsen är VD. Funktionen för Riskhantering ansvarar för att styrelsen i Bolaget får regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter avseende riskrapportering. 

5 Oberoende granskning

Funktionen för internrevision, eller av Bolaget externt anlitad oberoende part, ska regelbundet genomföra en oberoende granskning och bedömning av bolagets styrning och kontroll av risker. Resultatet av denna granskning ska rapporteras till Bolagets styrelse.

Förköpsinformation

Eminova Fondkommission AB, Org. nr. 556889-7887

Postadress: Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm

Telefon: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

Hemsida: www.eminova.se

 

Tillstånd

Bolaget har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Företaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order på kunders uppdrag
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot kunders medel med redovisningsskyldighet dock inte tillhandahålla eller föra värdepapperskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst)
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi eller liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
 • Sidoverksamhet i form av att vara Certified Adviser

Anknutet ombud

Enligt lagen om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut ingå avtal med juridiska personer om att dessa kan agera som anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersinstitut.

Bolaget har ingått avtal med Eminova Partners AB, 5599170-3334, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm om att Eminova Partners ska vara anknutet ombud till Bolaget. Det anknutna ombudet är registrerat i Sverige. Bolagsverket kan lämna upplysningar om det anknutna ombudets registrering.

Uppdrag som anknutet ombud åt Bolaget innebär att det anknutna ombudet för Bolagets räkning kan (i) marknadsföra Bolagets investeringstjänster och sidotjänster, (ii) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt (iii) placera finansiella instrument utan fast åtagande.

Bolaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Kundkategorisering

I samband med att någon blir kund hos Bolaget kommer kunden att kategoriseras som icke professionell, professionell eller som jämbördig motpart. Icke-professionella kunder har den högsta skyddsnivån.

Kund som önskar byta kategori ska vända sig till Bolaget med en skriftlig begäran om att få byta kategori.

Om en icke professionell kund efter en sådan begäran kategoriseras som professionell kund leder det till att kundskyddet minskar exempelvis genom att Bolaget kommer att begränsa sin information till kunden. Om en professionell kund begär och beviljas att få kategoriseras som icke professionell kund kommer kundskyddet att öka.

Kommunikation

Bolaget kommunicerar på svenska med kunden. Kommunikation sker via brev, e-post, telefon samt vid personligt möte. All kommunikation dokumenteras och arkiveras i minst fem år.

Egenskaper och risker med investeringar i finansiella instrument

I Bilaga 1 finns en allmän beskrivning av arten på och riskerna med olika typer av finansiella instrument. Kunden rekommenderas att läsa igenom informationen.

Korsförsäljning

När Bolaget erbjuder en investeringstjänst tillsammans med en annan tjänst eller produkt som en del av ett paket (korsförsäljning) kommer Bolaget att

 • Informera kunden om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat och i förekommande fall förse kunden med uppgifter om kostnaderna och avgifterna för varje komponent,
 • Om riskerna med paketet sannolikt skiljer sig från de risker som uppstår om komponenterna väljs separat, förse kunden men en adekvat beskrivning av de olika komponenterna i paktetet och hur förhållandet mellan dem förändrar riskerna.

Rapportering

När Bolaget har genomfört en transaktion avseende ett eller flera finansiella instrument får kunden en bekräftelse på affären i form av avräkningsnota med information om bl.a. datum, kurs, antal, pris och avgifter.

Bolaget rapporterar till emittent i enlighet med bestämmelser som anges i offert eller avtal.

Skydd av kunders värdepapper och medel

Bolaget har tillstånd att förvara kunders finansiella instrument. De finansiella instrumenten förvaras på värdepapperskonto i Bolagets namn hos Euroclear Sweden. Bolaget håller i sina egna system reda på respektive kunds innehav i tiden fram till det att de finansiella instrumenten kan levereras till kundens depåinstitut, d.v.s. syftet är i regel att förvaringen av finansiella instrument ska vara kortvarig.

Bolaget har tillstånd att ta emot kunders kontanta medel med redovisningsskyldighet. Dessa medel finns insatta hos svensk bank. Varje kunds behållning av medel noteras i Bolagets tekniska system. Bolaget är inte ansvarigt för handlingar eller försummelser från bankens sida eller för de eventuella följderna av att banken skulle bli insolvent.

Skydd av kunders tillgångar - Investerarskyddet

Kundens värdepapper hålls åtskilda från Bolagets egna tillgångar och kundens innehav av värdepapper kan inte tas i anspråk vid en eventuell konkurs för Bolaget.

Bolagets verksamhet omfattas av lagen (1999:158) om investerarskydd och under de förutsättningar som anges i lagen kan kund vara berättigad till ersättning av staten om Bolaget går i konkurs. Den maximala ersättningen som en kund kan få från investerarskyddet uppgår till 250 000 kr. Investerarskyddet administreras av Riksgälden. Mer information om in investerarskyddet finns på www.riksgalden.se

Skydd av kunders tillgångar - Insättningsgarantin

Kundernas kontanta medel är insatta på bank och hålls åtskilda från Bolagets egna tillgångar. Om den bank där kundens kontanta medel är insatta går i konkurs inträder insättningsgarantin. Det maximala belopp som en kund kan få från insättningsgarantin uppgår till 950 000 kronor.

Ersättning utöver angivna belopp får betalas ut från garantin med sammanlagt högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp), om insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till

 1. avyttring av privatbostad,
 2. ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1,
 3. upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall,
 4. utbetalning av försäkringar, eller
 5. ersättning för skada till följd av
 • brott,
 • felaktig dom, eller
 • fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Utbetalning av s.k. tilläggsbelopp får bara avse insättningar som har gjorts högst tolv månader från den tidpunkt då beloppet krediterades på insättarens konto eller från och med den tidpunkt då det blev rättsligt möjligt att överföra sådana insättningar. Insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksgalden.se.

Lämnande av order

Kund kan lämna order genom att skicka brev eller e-post till Bolaget. Alternativt kan order lämnas genom digital anmälan i de fall detta erbjuds. Alla order kommer att dokumenteras och sparas av Bolaget.

Riktlinjer för orderhantering

Bolagets riktlinjer för orderhantering framgår av Bilaga 2.

Utebliven passandebedömning – Execution only

När kund på eget initiativ lämnar order avseende aktier som är noterade på en börs eller på en handelsplats (MTF) kommer Bolaget att utföra ordern eller vidarebefordra den till annat institut för utförande utan att bedöma om investeringen som ordern avser passar kunden.

Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och Bolaget, inklusive chefer, medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget eller mellan två eller flera kunder.

När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas:

 • Kommer Bolaget, dess ägare eller en av Bolagets anställda sannolikt erhålla ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad?
 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning?
 • Har Bolaget, dess ägare eller anställda ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen?
 • Bedriver Bolaget, dess ägare eller anställda samma slag av verksamhet som kunden?
 • Tar Bolaget, dess ägare eller anställda emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten?

Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och har Bolaget inte kunnat vidta åtgärder för att undvika denna ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning.

Bolaget har upprättat interna riktlinjer för att identifiera och hantera potentiella och verkliga intressekonflikter. Bolaget har även upprättat en ersättningspolicy som reglerar hur ersättningar till anställda får utformas. Syftet med policyn är bl.a. att förhindra att anställda belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Bolaget har även infört regler om anmälningsskyldighet för anställdas egna värdepappersaffärer i syfte att kunna kontrollera att de anställda inte gynnar sig själva på kundernas bekostnad. De etiska riktlinjer som Bolaget beslutat om syftar till att de anställda i sitt arbete ska behandla kunderna rättvist samt uppträda hederligt och professionellt i sina kundkontakter.

Närmare information om vad Bolagets regler om intressekonflikter innehåller lämnas till kunden på dennes begäran.

Avgifter och kostnader

Information om avgifter och kostnader för investerare finns förtecknade i Bilaga 3. Informationen utgör inte något erbjudande om att tillhandahålla tjänster till bestämt pris, utan avser lagstadgad information som Bolaget är skyldig att lämna. Uppgifterna avser avgifter och kostnader i samband med att Bolaget enligt skriftligt avtal med en viss emittent agerar emissionsinstitut i en emission.

En illustration som visar kostnadernas sammanlagda effekt på avkastningen finns i Bilaga 4.

Klagomålshantering

Kund som inte är nöjd med Bolagets tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige Gunnar Dahlman, gunnar.daghlman@eminova,se, 08-684 211 01. Se även information på Bolagets hemsida, www.eminova.se.

Kund, som är konsument, kan erhålla vägledning från Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå

Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200 - 22 58 00.

Besöksadress: Karlavägen 108. www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Vägledning kan även lämnas av den kommunala konsumentvägledningen i kundens hemkommun.

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin rätt prövad. Kund som är konsument har också möjlighet att få sitt anspråk prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen              

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm         

Telefon: 08-408 980 00

E-post: finansinspektionen@fi.se               

Fax: 08-24 13 35

Registreringsmyndighet

Bolagsverket                       

Adress: 851 81 Sundsvall                           

Telefon: 0771-670 670

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se       

Fax: 060-12 98 40

Ändringar och uppdateringar

Ändringar och uppdateringar av denna information publiceras på hemsidan, www.eminova.se, och gäller från och med dagen efter publiceringsdagen.

Integritetspolicy

Antagen av styrelsen den 19 februari 2019

Principerna om hur Eminova Fondkommission AB (Eminova),556889-7887, behandlar personuppgifter beskrivs i denna Integritetspolicy (Policyn).

1. Målsättning

1.1          Eminova värnar om kundernas personliga integritet. Eminovas målsättning är att kundernas personuppgifter ska behandlas korrekt och säkert. Eminova behandlar personuppgifter endast för avsedda ändamål och vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller att de sprids. All behandling av personuppgifter sker med stöd av gällande dataskyddslag och annan författning.

2. Kategorier av Personuppgifter

Personuppgifter kan inhämtas från en kund, genom kundens/investerarens användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part. Kategorier av Personuppgifter som Eminova främst samlar in och behandlar är:

Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, uppgifter om identitetsdokumentet (t.ex, kopia av pass, ID-kort).

Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk.

Uppgifter om relationer till juridiska personer som lämnats av kunden eller erhållits från offentliga källor samt en juridisk persons verkliga huvudman.

Uppgifter som gör det möjligt att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om kunden/investeraren är en person i politiskt utsatt ställning eller har någon koppling till en sådan person.

Uppgifter som erhållits vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag exempelvis uppgifter som härrör från förfrågningar från myndighet, såsom Finansinspektionen, Skatteverket eller Polisen.

Uppgifter om kundens/investerarens skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer.

Kommunikationsuppgifter som samlas in när kunden/investeraren besöker Eminovas kontor eller när kunden kommunicerar med Eminova via telefon, e-post och andra kommunikationssätt och Personuppgifter relaterat till kundens besök på Eminovas webbplats.

Uppgifter relaterade till de tjänster som Eminova tillhandahåller såsom fullgörande av avtal, genomförda transaktioner, förfrågningar och klagomål.

3. Syfte och laglig grund för behandling av Personuppgifter

Eminova registrerar och behandlar kundernas personuppgifter när det är nödvändigt för att Eminova ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning eller för att svara på frågor från kunderna. Eminova behandlar Personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

3.1          För att kunna tillhandahålla kunderna/investerarna tjänster och produkter

3.2          För att kunna kommunicera med kunderna/investerarna via e-post, brev, telefon eller personliga besök

3.3          För att förhindra eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt eller finansiering av terrorism

3.4          För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Eminovas tekniska system

3.5          För att förhindra missbruk av tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tjänsterna

3.6          För att ta fram statistik

3.7          För marknadsföring 

4. Mottagare av Personuppgifter

Personuppgifter skyddas av att alla anställda hos Eminova har tystnadsplikt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kan dock i vissa fall delas med andra mottagare, till exempel:

4.1          Myndigheter, såsom Skatteverket, Polisen och Finansinspektionen.

4.2          Kreditinstitut samt andra finansiella institut och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order, settlement eller rapportering, godkända arrangemang för offentliggörande av information.

4.3          Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Eminova.

4.4          Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. värdepappersregister eller annat register som innehåller Personuppgifter. 

5. Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

5.1          Personuppgifterna behandlas inom Sverige.

6. Lagringsperioder

6.1          Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år beroende på tiden för preskription.

6.2          Andra tidsfrister kan gälla när Personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet. Lagringsperioden kan då vara baserad på att Eminova ska uppfylla gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut avseende exempelvis motverkade av penningtvätt och bokföring.

7. Kundens/investerarens rättigheter som registrerad

En kund/investerare har rättigheter avseende behandling av dennes Personuppgifter. Sådana rättigheter inne­bär att:

7.1          Kunden/investeraren har rätt att kräva att Personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

7.2          Invända mot viss behandling av kundens/investerarens Personuppgifter,

7.3          Kräva radering av kundens/investerarens Personuppgifter.

7.4          Begränsa behandlingen av kundens/investerarens Personuppgifter.

7.5          Få information om kundens/investerarens Personuppgifter behandlas av Eminova och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna.

7.6          Få kundens/investerarens Personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när det är möjligt överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).

7.7          Återkalla kundens/investerarens samtycke till att behandla hans/hennes Personuppgifter.

7.8          Framföra klagomål avseende behandlingen av Personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen.se om kunden/investeraren anser att behandlingen av Personuppgifter kränker kundens/investerarens rättigheter och intressen enligt gällande lag.

8. Kontaktuppgifter

8.1          Kunden/investeraen kan kontakta Eminova med frågor avseende begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller annan begäran eller framföra klagomål angående behandlingen av Personuppgifter.

8.2          Kontaktuppgifter för Eminova finns tillgängliga på Eminovas webbplats www.eminova.se.

Personuppgiftsansvarig är Eminova Fondkommission AB, 556889-7887, Biblioteksgatan 3, 11 46 Stockholm, tel 08-684 211 00.

9. Ändring av policyn

Eminova kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns att ta del av på vårt kontor, på www.eminova.se eller genom att ringa 08-684 211 00.